Open navigation

Công văn 2854/TCT-DNL Khai thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp Lô 12W


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2854 / TCT - DNL

V/v khai thuế TN và thuế TNDN PSC Lô 12W.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016.


Kính gửi: VPĐH Premier Oil Vietnam Offshore B.V.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số POVO - L - 16 / 0351FIN0053 ngày 12/05/2016 của Văn phòng điều hành Premier Oil Vietnam Offshore B.V. (POVO) báo cáo vướng mắc khi thực hiện khai thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 12W (PSC Lô 12W) theo hướng dẫn tại Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC và Thông tư số 36 / 2016 / TT - BTC của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn: “Người nộp thuế là người điều hành đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm”;

 • Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 36 / 2016 / TT - BTC hướng dẫn về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí, hướng dẫn: “Người nộp thuế là các bên nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí. Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung thực hiện khai thuế và người nộp thuế tự thực hiện nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định; hoặc Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung thực hiện khai, nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định”;

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hợp đồng dầu khí Lô 12W có thỏa thuận các bên nhà thầu tham gia trong hợp đồng nhận các phần chia theo hợp đồng bằng dầu thô, khí thiên nhiên và chịu trách nhiệm tiêu thụ phần dầu thô, khí thiên nhiên được chia thì việc khai nộp thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên thực hiện như sau:

 • Trên cơ sở các bên nhà thầu tự xác định nghĩa vụ thuế của mình, nhà thầu lập bảng tính và thông báo số liệu tính thuế gửi nhà điều hành. Nhà thầu thực hiện ủy quyền cho nhà điều hành để nhà điều hành tổng hợp số liệu và thực hiện kê khai thuế thay các bên nhà thầu theo quy định.

 • Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu cung cấp cho nhà điều hành và chịu trách nhiệm với NSNN về nghĩa vụ thuế do nhà điều hành thực hiện kê khai cho mình trong phạm vi ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Văn phòng điều hành Premier Oil Vietnam Offshore B.V. biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

 • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

 • Vụ: CS, PC, KK;

 • Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.