Open navigation

Công văn 10356/BTC-CST Vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10356/BTC-CST

V/v vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương


Bộ Tài chính nhận được công văn số 1193/CT-TTHT ngày 30/3/2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản xuất phôi thép từ quặng sắt của Cục Thuế tỉnh Hải Dương kèm theo Công văn số 49/CV/THP ngày 25/2/2016 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát về việc chế độ ưu đãi thuế như sau:


Dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn III của Công ty CP thép Hòa Phát có Giấy chứng nhận đầu tư số 041214000733 cấp ngày 24/9/2014 tại xã Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý 1/2016. Theo ý kiến của Cục Thuế tỉnh Hải Dương thì: (i) Công ty thép Hòa Phát có được đảm bảo đầu tư để được hưởng ưu đãi có lợi hơn (đáp ứng về ngành nghề được ưu đãi theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015) không? (ii) theo chính sách thuế TNDN hiện hành đối với ngành nghề sản xuất phôi thép từ quặng sắt chưa được quy định về mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế TNDN, tuy nhiên, theo quy định của Luật đầu tư thì sản xuất phôi thép từ quặng sắt thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư (căn cứ phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP).


Cục thuế tỉnh Hải Dương đề xuất phương án như sau:


 • Về vấn đề chuyển đổi áp dụng ưu đãi: dự án sản xuất phôi thép từ quặng sắt của công ty thép Hòa Phát được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9/2014, dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2016 được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư số 118/2015/NĐ-CP.


 • Về vấn đề vướng mắc trong áp dụng văn bản: Trên nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng 1 vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.


  Lĩnh vực ngành nghề sản xuất phôi thép từ quặng sắt áp dụng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP được hưởng ưu đãi về thuế TNDN, ngành nghề sản xuất phôi thép từ quặng sắt được quy định cùng nhóm với sản xuất thép cao cấp thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư; đối chiếu với quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật thuế TNDN thì cũng được hưởng ưu đãi giống như lĩnh vực sản xuất thép cao cấp theo mức thuế suất ưu đãi là 20% trong thời gian 10 năm, được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

  Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


  Điều 13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:


  “1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.


  1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.


  2. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự; an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường”


 • Tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:


  “1. Trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư.


  2. Ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều này là ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực”.


  Ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016) có hướng dẫn như sau:


  Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.”


  Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC nêu trên, Dự án đầu tư của Công ty cổ phần thép Hòa Phát có Giấy chứng nhận đầu tư số 041214000733 cấp ngày 24/9/2014 tại xã Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương, trước ngày 1/7/2015 (ngày có hiệu lực của Luật đầu tư) nên thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.


  Đối chiếu quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ- CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, dự án đầu tư của Công ty cổ phần thép Hòa Phát không thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.


  2. Về đề xuất chuyển đổi áp dụng ưu đãi đầu tư của Cục Thuế tỉnh Hải Dương:


 • Tại Khoản 3 Điều 15 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định: “Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai”. Theo đó, các dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.


 • Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp “1. Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN”


Căn cứ các quy định nêu trên, Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo lĩnh vực quy định của Luật thuế TNDN. Do vậy, việc chuyển đổi áp dụng ưu đãi đầu tư theo ý kiến của Cục Thuế Hải Dương là không có cơ sở thực hiện.


Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);

 • TCT, TCHQ;

 • Vụ Pháp chế;

 • Lưu: VT, CST (PXNK),(10b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lưu Đức Huy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.