Open navigation

Công văn 3463/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3463/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016


Kính gửi:


  • Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

  • Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 296/UBND-KTN ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thay đổi chủ đầu tư dự án Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 1476/CT-KTT ngày 20/7/2016. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 2614/BTC-TCT hướng dẫn về khoản chi tài trợ cho giáo dục của Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo.


Nếu việc thay đổi chủ đầu tư thực hiện công trình ký túc xá nêu trên từ DNTN Cỏ May sang Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan chấp thuận, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật thì kể từ thời điểm bàn giao dự án cho Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung trở đi, các khoản chi do Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung chi để tiếp tục thực hiện dự án nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 2614/BTC-TCT ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ vào điều kiện thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định nghĩa vụ thuế phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo 1 khoản chi của dự án nói trên chỉ tính vào chi phí được trừ tại 1 doanh nghiệp.


Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: CST, PC-BTC;

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.