Open navigation

Công văn 3888/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động liên doanh, liên kết


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3888/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3417/CT-TNCN ngày 11/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động liên doanh, liên kết. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định đối tượng nộp thuế TNDN bao gồm: ...


“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: ....


d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam”.


Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính Phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập quy định:


“Đơn vị được góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật để mở rộng cơ sở, phát triển các dịch vụ, kỹ thuật; triển khai các kỹ thuật ngoài danh mục kỹ thuật và nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức các hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội nhưng phải phù hợp vốn lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật. Việc góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết phải được hạch toán theo dõi riêng hoặc thành lập cơ sở hạch toán độc lập”.


Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính quy định:


“1.1. Thu nhập được miễn thuế:


Thu nhập từ khám bệnh chữa bệnh theo Khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc viện phí do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đối với cơ sở y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế hoặc do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành đối với cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý; Thu nhập từ dịch vụ ăn uống dinh dưỡng lâm sàng theo chế độ bệnh tật: qua ống tiêu hóa, qua đường tĩnh mạch; Thu nhập từ dịch vụ trong lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm nghiệm, kiểm định có thu phí, lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí; và các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại Mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.


1.2. Thu nhập chịu thuế:


Thu nhập từ dịch vụ khám chữa bệnh (ngoài thu nhập quy định tại khoản 1.1 điều này) và các khoản thu nhập khác theo quy định.2.2. Trường hợp cơ sở y tế công lập hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của từng hoạt động chịu thuế TNDN thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tỉnh theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể như sau:...


c) Đối với hoạt động khác: 2%


Bao gồm: các hoạt động dịch vụ đào tạo (trừ đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành), khám bệnh chữa bệnh, chích ngừa, tiêm phòng, nghiên cứu sản xuất các bộ Kit sinh phẩm chẩn đoán, xét nghiệm bệnh phẩm, sản xuất chất chuẩn, phun tẩm hóa chất, diệt côn trùng, thu sản phẩm chăn nuôi động vật thí nghiệm, thử nghiệm hóa chất, khảo sát môi trường”.


Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tại công văn số 3417/CT-TNCN nêu trên, cụ thể: Các khoản thu dịch vụ khám chữa bệnh từ hoạt động liên doanh, liên kết Bệnh viện tỉnh Quảng Trị phải kê khai, nộp thuế TNDN. Do Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp hạch toán đầy đủ doanh thu nhưng không hạch toán được chính xác chi phí nên thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ tính trên doanh thu theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).7

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.