Open navigation

Công văn 8693/VPCP-KTTH Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của 04 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8693/VPCP-KTTH

V/v ưu đãi thuế TNDN của 04 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

Bộ Tư pháp;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12612/BTC-TCT ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của 04 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 12612/BTC-TCT nêu trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Phó TTg Vương Đình Huệ;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, 

  Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.