Open navigation

Công văn 525/KHTC-TK ngày 03/11/2016 Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ tổng kết năm 2016

BỘ TƯ PHÁP
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/KHTC-TK

V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ tổng kết năm 2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để kịp thời tổng hợp số liệu thống kê phục vụ tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 theo yêu cầu của Bộ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo thống kê định kỳ hàng năm quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 04/2016/TT-BTP), cụ thể như sau:

1. Về số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê

1.1. Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện báo cáo 01 biểu (Biểu 01e/BTP/VĐC/XDPL “Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; số dự thảo VBQPPL đã được Bộ Tư pháp thẩm định”).

1.2. Ngoài biểu nói trên, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện báo cáo một số biểu có tính đặc thù theo quy định của Thông tư 04/2016/TT-BTP như sau:

+ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo 03 biểu;

+ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính báo cáo: 05 biểu;

+ Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật báo cáo 01 biểu;

+ Vụ Pháp luật quốc tế báo cáo 01 biểu;

+ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia báo cáo 03 biểu;

+ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ báo cáo 01 biểu.

(Chi tiết đã quy định tại mục II Phụ lục I Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP).

2. Hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo

2.1. Đối với việc thống kê số lượng văn bản do đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựngthẩm định

Để đảm bảo có đầy đủ thông tin số liệu cần thiết về kết quả xây dựng, ban hành, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong cả năm 2016 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (có hiệu lực đến 31/6/2016); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2016) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, đề nghị các đơn vị lưu ý thống kê số liệu tại biểu số 01e/BTP/VĐC/XDPL như sau:

- Đối vi số văn bản QPPL được soạn thảo, ban hành (Phần I của Biểu) đề nghị báo cáo rõ về số lượng Thông tư liên tịch do đơn vị chủ trì soạn thảo, trình ký liên tịch (Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ), đã được ban hành trong thời gian từ 01/01/2016 đến 30/6/2016;

- Đối với số văn bản QPPL đã được thẩm định (Phần II của Biểu): Ghi rõ số lượng thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch vi các bộ, cơ quan ngang bộ trong năm 2016; số lượng đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình được thẩm định (nếu có).

Số liệu thống kê nói trên được ghi lần lượt từng dòng vào phần ghi chú ở vị trí phía dưới, bên ngoài khung Biểu 01e/BTP/VĐC/XDPL ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BTP (ghi trước dòng số liệu ước tính một tháng của cột 1).

2.2. Về ghi số liệu ước tính đối với văn bản được thẩm định trong kỳ (01 tháng cuối năm).

Số liệu ước tính tổng số văn bản đã thẩm định tại cột số 5 của Biểu 01e/BTP/VĐC/XDPL được ghi tại phần ghi chú ngoài khung biểu báo cáo này.

3. Về thời hạn thống kê (thời điểm chốt số liệu thống kê để báo cáo)

Thời hạn chốt số liệu thống kê theo báo cáo định kỳ hàng năm (phục vụ tổng kết) là: Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm; số liệu ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

4. Về thời hạn nhận báo cáo thống kê

Thời hạn Vụ Kế hoạch Tài chính nhận báo cáo thống kê định kỳ hàng năm từ các đơn vị thuộc Bộ là ngày 08/12.

Riêng báo cáo trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP Cục kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm gửi báo cáo chậm nhất là ngày 18/12/2015. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ về việc dự kiến tổ chức tổng kết Ngành 2016 sớm hơn mọi năm, đề nghị Cục gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch -Tài chính trước 10/12/2015 để Vụ Kế hoạch - Tài chính kịp thời tổng hp số liệu phục vụ Tổng kết Ngành.

Hiện nay toàn văn Thông tư số 04/2016/TT-BTP và các Phụ lục, hệ thống biu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (trang Thông tin thống kê Ngành).

Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, tổ chức việc xây dựng báo cáo thống kê định kỳ năm 2016, gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch - Tài chính đúng thời hạn, thể thức và nội dung theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP để kịp thời tổng hợp, phân tích số liệu thống kê phục vụ hoạt động tổng kết công tác tư pháp năm 2016.

Báo cáo được gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy hoặc văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số (file điện tử gửi tới địa chỉ: phongthongke223@gmail.com), chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, điện thoại: 04.62739546, 04.62739554.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- Văn phòng Bộ (để biết, phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng tải);
 - Lưu: VT.

VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Đình Tạp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.