Open navigation

Công văn 4186/VPCP-KTTH Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4186/VPCP-KTTH

V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2904/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

  1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện các hoạt động được quy định tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt là những hoạt động triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác thống kê tại các Bộ, ngành ở trung ương và sở, ngành ở địa phương; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê cho người làm thống kê của Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác thống kê.

  2. Về kinh phí hoạt động hàng năm và kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị trong hệ thống thống kê tập trung: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện đúng theo quy định của Luật ngân sách và các quy định của pháp luật liên quan.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và các địa phương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó TTgCP;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, 

các vụ: TH, TKBT, CN, NN, KGVX, PL, NC, QHĐP;

  • Lưu: VT, KTTH (3), DH.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.