Open navigation

Công văn 13408/VPCP-KGVX Chế độ đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13408/VPCP-KGVX
V/v chế độ đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12294/BGTVT-TCCB ngày 01 tháng 11 năm 2017) về việc giải quyết vướng mắc đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải làm rõ: Ban Xây dựng 64 có phải cơ quan nhà nước không; chức năng, nhiệm vụ của Ban Xây dựng 64 khi thành lập và thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao trên đất Lào.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thng kê, phân loại đối tượng thuộc Ban Xây dựng 64 làm việc tại Lào và thực hiện thủ tục hưởng chính sách theo quy định;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Trường hợp có vướng mắc, sai phạm xem xét, xử lý theo quy định, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: KTTH, PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), 
1b.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.