Open navigation

Công văn 511/TCT-CS Giảm trừ khối lượng công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/TCT-CS
V/v thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6238/CT-KTT2 ngày 9/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hỏi về việc giảm trừ khối lượng công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b2, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất tại công văn số 6238/CT-KTT2 ngày 9/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình thuận căn cứ hồ sơ cụ thể và tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC 
(TCT);
- Webs
ite-TCT;
- Lưu: VT, CS(
2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.