Open navigation

Công văn 1398/LĐTBXH-ATLĐ ngày 22/04/2020 Điều chỉnh chức danh nghề, công việc NN-ĐH-NH và đặc biệt NN-ĐH-NH ghi chưa đúng trong sổ BHXH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/LĐTBXH-ATLĐ

V/v điều chnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hi, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2020 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy him, về vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him và đặc bit nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo quyền lợi người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy him nhưng ghi chưa đúng trong sổ bảo him xã hi.

2. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cần ghi đúng tên nghề, công việc theo Danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đối với từng trường hợp cụ th, nếu có vướng mắc thì Bảo him xã hội Việt Nam tổng hợp, đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

3. Văn bn này thay thế các công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/6/2016 và công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn giải quyết điều chnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
 - 
Thứ trưng Lê Quân (để biết);
Lưu VT, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGLê Tấn Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.