Open navigation

Công văn 13983/BTC-TCT ngày 07/12/2021 Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp không được thấp hơn 75/ số thuế TNDN phải nộp

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13983/BTC-TCT

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Nội dung kiến nghị:

Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế có quy định “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Thực tế cho thấy, một số ngành (bất động sản, thương mại, đầu tư,...) thường có doanh thu rơi vào cuối năm. Tuy nhiên, không thể dự báo trước doanh thu, lợi nhuận quý 4, do đó nếu bắt nộp thuế trước thì thực sự khó khăn về dòng tiền của doanh nghiệp. Đề nghị cần có văn bản hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP sao cho tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và không bất lợi hơn so với quy định trước đây (quý 4 nộp 80% số quyết toán năm).

Bộ Tài chính xin trả lời như sau:

Sau khi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một số doanh nghiệp đã có ý kiến tương tự như ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nêu trên. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021, theo đó, các doanh nghiệp được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1/2021 và quý 2/2021. Thực tế, trong quý 2, quý 3 năm 2021 đã có 23 tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, các tỉnh này đều là địa bàn kinh tế lớn, tập trung phần lớn các doanh nghiệp nhưng nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu, thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp.

Bước sang quý 4/2021, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động, dự kiến sẽ phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp chủ yếu dồn vào quý cuối của năm. Để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trong đó có điều khoản tạm nộp 3 quý đầu năm nêu trên.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP theo hình thức rút gọn, gửi các Bộ, ngành tham gia ý kiến để trình Chính phủ ban hành.

Bộ Tài chính trả lời để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho cử tri được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện - UBTVQH;
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Quan hệ địa phương);
- Văn phòng Bộ;
- Cục THTK (để đăng tải trên cổng TTĐT);
 - Lưu: VT
, TCT (VT, KK) (4b).

BỘ TRƯỞNG
 Hồ Đức Phớc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.