Open navigation

Công văn 3918/TCT-CS Xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3918/TCT-CS
V/v xác định doanh thu tính thuế TNDN theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 668/CTBLI-TTHT ngày 30/7/2021 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu vướng mắc về việc xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của Công ty Cổ phn Bia Sài Gòn - Bạc Liêu để xem xét giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điều 8 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tin gia công, tiền cung ng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng.”.

2. Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

1. Doanh thu đ tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ k cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng. Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gm cả thuế giá trị gia tăng.”.

3. Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có nêu:

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đi với trường hợp doanh nghiệp có tng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.”.

4. Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 quy định:

2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Điểm c Khoản 1 Điều 52 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Điều 52. Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1. Nguyên tc kế toán

...

c. Các khoản thuế gián thu như thuế GTGT (kể cả theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế gián thu khác về bản chất là khoản thu hộ bên thứ ba. Vì vậy các khoản thuế gián thu được loại trừ ra khỏi số liệu về doanh thu gộp trên Báo cáo tài chính hoặc các báo cáo khác.

...

Trong mọi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đu không bao gồm các khoản thuế gián thu phải nộp.”.

6. Điểm 1.6.1 Khoản 1 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1. Nguyên tc kế toán

...

1.6. Doanh thu trong một số trường hợp được xác định như sau:

1.6.1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản thuế gián thu phải nộp, như thuế GTGT (kể cả trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường.

Trường hợp không tách ngay được số thuế gián thu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán được ghi nhận doanh thu bao gồm cả số thuế phải nộp và định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Khi lập báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” đều không bao gồm số thuế gián thu phải nộp trong kỳ do về bản chất các khoản thuế gián thu không được coi là một bộ phận của doanh thu.”.

Theo quy định của pháp luật kế toán hiện hành (Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014), Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ không bao gồm các loại thuế: Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp), Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất khu, Thuế Bảo vệ môi trường.

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết và hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.