Open navigation

Công văn 4221/TCT-KK Công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2019


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4221/TCT-KK

V/v công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2019

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020Kính gửi: - Ban biên tập Thời báo tài chính;

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính.


Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với việc xác định và công khai Danh sách xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam (gọi tắt là V1000), Tổng cục Thuế kính chuyển Quý báo Danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2019 để thực hiện công khai (Danh sách đính kèm).


 1. Các tiêu chí xác định Danh sách xếp hạng V1000 doanh nghiệp đóng thuế TNDN lớn nhất trong năm 2019, cụ thể:


  • Doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng bao gồm: doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.


  • Mức nộp thuế TNDN: là tổng số tiền thuế TNDN doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2019. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.


 2. Các nội dung công khaitin:

Danh sách 1000 doanh nghiệp có số thuế TNDN đã nộp trong năm 2019 gồm các thông


 • Số xếp hạng theo thứ tự số thuế TNDN đã nộp trong năm từ cao xuống thấp;


 • Tên doanh nghiệp;


 • Mã số thuế của doanh nghiệp.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tạp chí Thuế (để công khai);

 • Vụ TTHT (để công khai trên Website TCT);

 • Lưu: VT, KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.