Open navigation

Công văn 14938/BTC-TCT ngày 29/12/2021 Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết đối với các dự án trong lĩnh vực xây lắp, chế tạo cơ khí

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14938/BTC-TCT

V/v chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA)
(Địa chỉ: 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 1154/TCT-TCKT ngày 03/11/2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) kiến nghị về vướng mắc chi phí lãi vay theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP đối với các dự án trong lĩnh vực xây lắp, chế tạo cơ khí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định về quan hệ liên kết tại Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định về giao dịch liên kết tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020) và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

Trường hợp người nộp thuế có quan hệ liên kết phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo mức khống chế quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ- CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP), từ ngày 20/12/2020 áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Không áp dụng miễn trừ áp dụng quy định pháp luật cá biệt đối với một người nộp thuế cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);
 - Lưu: VT, TCT (VT, TTKT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.