Open navigation

Công văn 4012/TCT-CS Tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4012/TCT-CS
V/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nng;
- Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
(Địa chỉ: Số 458, ph Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Trả lời công văn số 1088/CT-NVDTPC ngày 08/3/2021 và công văn số 3223/CTDAN-NVDTPC ngày 03/6/2021 của Cục Thuế thành phố Đà Nng, công văn số 523/2021/CV-VM ngày 26/3/2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec nêu vướng mắc trong thực hiện chính sách xã hội hóa đối với dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Điều 17 và Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Căn cứ Khoản 1 và Điểm e Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 80 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

- Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, ththao, môi trường quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ

3. Sa đi, bổ sung Điều 6

“4. Việc min, giảm tiền thuê đt theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định thì được hưởng chính sách ưu đãvề đất đatheo quy định tại Nghị định này kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyn mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;.. ”

Căn cứ quy định trên:

Về dự án đầu tư được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất:

Trường hợp dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (Dự án) của Công ty Cphần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 thì Công ty được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ nếu đáp ứng các điều kiện đhưởng ưu đãi đầu tư và thực hiện các thủ tục đđược hưởng ưu đãi theo quy định. Theo đó, trường hợp Dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện mà nội dung Dự án đáp ứng loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016) thì thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất đối với lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

Về hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất:

Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 80 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Về thời gian miễn, giảm tiền thuê đất:

Trường hợp cơ sở xã hội hóa nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định thì được hưởng mức miễn, giảm theo quy định ktừ thời điểm có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ sở xã hội hóa chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất và chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nng và Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.