Open navigation

Công văn 477/TCT-CS Chính sách thuế chi trả hộ tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 477/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội .

Trả lời công văn số 73589/CT-TTHT ngày 15/11/2017 của Cục thuế TP Hà Nội hỏi về việc chi trả hộ tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài đang theo học tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật số 108/2016/QH13 ngày 9/4/2016 Luật Điều ước Quốc tế quy định về Điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Biên bản ghi nhớ các điều khoản thỏa thuận mà Đại diện của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc ký ngày 20/6/1988.

Căn cứ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4616/BGDĐT-HTQT ngày 25/10/2018, ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 3540/BTP-PLQT ngày 20/9/2018, và Bộ Ngoại giao tại công văn số 3078/BNG-LPQT ngày 20/8/2018 có ý kiến về Bản ghi nhớ các điều khoản (bản chụp các công văn đính kèm).

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.6 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 73589/CT-TTHT: trường hợp doanh nghiệp khi thanh toán tiền học cho con của người lao động theo hợp đồng lao động đã được ký kết bằng hình thức chuyển khoản và có chứng từ thu tiền của Trường Quốc tế liên hợp quốc thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ tình hình chứng từ thực tế, tính chất pháp lý của Trường Quốc tế Liên hợp quốc và đối chiếu với các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp để xử lý.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC -TCT;
 - Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.