Open navigation

Công văn 651/BHXH-CĐBHXH ngày 01/03/2022 Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/BHXH-CĐBHXH

V/v giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
 - Các phòng Nghiệp vụ.

Để thực hiện kịp thời việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động điều trị Covid-19. BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH đối với người điều trị Covid-19 theo quy định, thực hiện giải quyết kịp thời, không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà, khó khăn đối với người lao động;

- Chủ động phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 (Fo) và hướng dẫn các Trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị Covit-19 đã được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH lên Cổng thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam theo quy định. Thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký y, bác sỹ của các cơ sở khám chữa bệnh, trường hợp ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị thực hiện theo quy định tại mục c, khoản 5 Điều 26 của Thông tư 56/2017/TT- BYT ngày 29/12/2017;

- Đối với hồ sơ, giấy tờ do người lao động cung cấp chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT, hướng dẫn người lao động đến cơ sở khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân để hoàn thiện và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định.

BHXH thành phố Hà Nội đề nghị BHXH các quận,huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Chế độ BHXH) để tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBNDTP Hà Nội (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Sở Y Tế Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- TTYT các quận, huyện, thị xã;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP;
 - Lưu: VP, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Đặng Đình Thuận

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.