Open navigation

Công văn 4336/BYT-BH ngày 13/08/2020 Giải quyết tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4336/BYT-BH

V/v giải quyết vướng mắc về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đến năm 2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được công văn của một số cơ sở khám chữa bệnh (KCB) đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan tới tổng mức thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT) đa tuyến đến năm 2018. Theo đó, các cơ sở KCB phản ánh, trong năm 2018, cơ sở KCB có phát sinh chi phí KCB BHYT do các nguyên nhân khách quan như thay đổi chức năng nhiệm vụ, thay đổi mô hình bệnh tật, thay đổi cơ cấu dịch vụ kỹ thuật, phương pháp điều trị và một số nguyên nhân khách quan khác đã được BHXH tỉnh/thành phố giám định thanh toán nhưng chưa được bảo hiểm xã hội Việt phê duyệt thanh toán. Về nội dung này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Chi phí phát sinh do các yếu tố liên quan khác (ngoài chi phí phát sinh do thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng dịch vụ y tế mới, thuốc mới hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của cơ sở y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền) theo quy định tại Khoản 6, Điều 11, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC như: áp dụng vật tư y tế mới; giá máu, chế phẩm máu mới; điều chỉnh hạng bệnh viện; thay đổi mô hình bệnh tật; thay đổi cơ cấu dịch vụ kỹ thuật như: Can thiệp tim mạch, thay khớp…, thay đổi cơ cấu phương pháp điều trị như: điều trị ung thư bằng các phương pháp hóa trị, xạ trị…; bổ sung vật tư y tế chưa tính trong giá dịch vụ y tế; chi phí do thay đổi chính sách như: chi phí vật tư y tế thanh toán riêng trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật phát sinh do tăng mức lương cơ sở; chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở tăng do tăng mức lương cơ sở … là nguyên nhân khách quan làm phát sinh chi phí KCB BHYT đa tuyến đến năm 2018 của các cơ sở KCB.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, thanh toán các chi phí KCB BHYT phát sinh năm 2018 do nguyên nhân khách quan nêu trên cho các cơ sở KCB và tính vào tổng chi phí sử dụng trong năm 2018 làm căn cứ xác định tổng mức thanh toán cho năm 2019./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Vụ KHTC, PC, Cục QL KCB, Cục YDCT;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành.
- Hiệp hội bệnh viện tư nhân;
 - Lưu: VT, BH.

Q. BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Thanh Long

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.