Open navigation

Công văn 944/TCT-CS ngày 29/03/2022 Đề nghị hướng dẫn về giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27_2021_QĐ-TTg

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 944/TCT-CS

V/v: đề nghị hướng dẫn về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9304/CTQNA-HKDCN ngày 10/12/2021 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về đề nghị hướng dẫn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 24 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 24 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xem xét việc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào tiền thuê đất phải nộp trong năm 2021 đã đúng quy định của pháp luật hay chưa.

Trường hp Doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, thuộc đối tượng theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, sau khi trừ số tiền bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng hoặc sau khi khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý theo đúng quy định pháp luật mà có số tiền thuê đất phải nộp năm 2021 thì được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg. Trường hợp sau khi trừ số tiền bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng hoặc sau khi khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý theo đúng quy định pháp luật mà không phát sinh số phải nộp năm 2021 thì không được xem xét giảm theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế - TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.