Open navigation

Công văn 1969/TCT-KTNB ngày 09/06/2022 Triển khai thực hiện văn bản mới thi hành Luật Khiếu nại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1969/TCT-KTNB

V/v triển khai thực hiện các văn bản mới thi hành Luật Khiếu nại.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Vụ/Cục, đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020 thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012; Thanh tra chính phủ đã có Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thay thế thông tư số 07/2014/TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra chính phủ.

Trong khi chờ Tổng cục Thuế sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, để đảm bảo thực hiện đúng, đồng bộ theo các văn bản pháp luật mới quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Triển khai, phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực để nghiên cứu, thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Thanh tra Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, KTNB (2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA NỘI BỘ
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 Phạm Ngọc Lai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.