Open navigation

Công văn 2208/TCT-DNL ngày 31/05/2019 Xác định giá tính thuế tài nguyên

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC 
THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/TCT-DNL

V/v Xác định giá tính thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Cục thuế thành phố Hải Phòng;
- Cục thuế tnh Yên Bái;
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Cục thuế tỉnh Bình Phước;
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và một số Công ty là các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn xác định giá tính thuế thuế tài nguyên khi áp dụng Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.

Để có cơ sở thống nhất hướng dẫn xác định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên là đá vôi, đá sét khai thác không bán ra mà phải qua nung luyện, chế biến mới bán ra theo quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế báo cáo về nội dung như sau:

Các quy định của UBND cấp tỉnh áp dụng tại địa phương đối với các loại tài nguyên khai thác đưa vào sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra để làm căn cứ xác định giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại tiết c2, điểm 5.1, khoản 5, Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.

Việc tính thuế tài nguyên đối với mặt hàng đá vôi, đá sét để sản xuất xi măng, clinker tại các nhà máy sản xuất xi măng và clinker trên địa bàn Cục thuế quản lý từ năm 2016 đến năm 2018 được xác định như thế nào?

Báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Thuế (123 Lò Đúc, Hà Nội) trước ngày 06/6/2019; đồng thời gửi vào địa chỉ email: bccuong@gdt.gov.vn

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế tnh, thành phố nêu trên được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
 Nguyễn Văn Phụng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.