Open navigation

Công văn 2923/TCHQ-GSQL ngày 18/07/2022 Khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2923/TCHQ-GSQL

V/v khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình kiểm tra, rà soát các tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan nhận thấy có hiện tượng tờ khai vận chuyển độc lập chưa khai đầy đủ thông tin về hàng hóa nhưng vẫn được cơ quan hải quan phê duyệt vận chuyển, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan không phê duyệt và không thực hiện thủ tục hải quan đối với các tờ khai vận chuyển độc lập được vận chuyển về các Chi cục Hải quan quản lý địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh mà người khai hải quan khai không đầy đủ, chi tiết thông tin hàng hóa được vận chuyển.

Trường hợp thông tin hàng hóa của lô hàng cần vận chuyển vượt quá thiết kế của tờ khai vận chuyển độc lập thì hướng dẫn người khai thực hiện khai theo quy định tại mục I.2.a công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.