Open navigation

Công văn 2642/BXD-VLXD ngày 18/07/2022 Xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3)

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/BXD-VLXD

V/v xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3)

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Trường Thịnh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số TT-BXD/2022-CV ngày 14/6/2022 của Công ty TNHH Trường Thịnh đề nghị hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty TNHH Trường Thịnh, thì sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3) của Công ty có thành phần gồm: Tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3) với tỷ lệ dưới 40% khối lượng không thuộc danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn bột đá (CaCO3) của Công ty TNHH Trường Thịnh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, VLXD, (3);

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.