Open navigation

Công văn 2690/BXD-VLXD ngày 19/07/2022 Xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2690/BXD-VLXD

V/v xuất khẩu sn phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 44/CV-VICO ngày 06/7/2022 của Công ty c phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị đề nghị hướng dẫn xuất khu khoáng sản cát trắng silic đã qua chế biến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 27/10/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4399/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty c phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị xuất khẩu cát trang silic đã qua chế biến.

Ngày 26/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3930/VPCP-CN thông báo ý kiến ch đạo của Phó Th tướng Lê Văn Thành, trong đó nêu rõ: “trên cơ s cân đi nhu cu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật đ xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến”. Về nội dung này, căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4283/VPCP-CN ngày 26/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, theo đó tại Phụ lục I đã quy định cụ thể về quy cách và chi tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu đối với các mã hàng: cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác; cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác; cát vàng làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác.

Do vậy, sản phẩm cát trng silic đã qua chế biến nếu đảm bảo nguồn gốc, đáp ứng danh mục, quy cách và chỉ tiêu k thuật tại Phụ lục I, Thông tư số 04/2021/TT-BXD được tiếp tục xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 3930/VPCP-CN ngày 26/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị liên hệ với cơ quan hải quan để tiếp tục thực hiện việc xuất khu cát trắng silic đã qua chế biến, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Quảng Trị;
- Lưu: VT. VLXD, (3);

TL. BỘ TRƯỞNG
 VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY D
NG
 Phạm Văn Bắc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.