Open navigation

Công văn 3165/TCHQ-GSQL ngày 02/08/2022 Hoàn thiện các điều kiện kiểm tra giám sát kho xăng dầu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3165/TCHQ-GSQL

V/v hoàn thiện các điều kiện kim tra, giám sát kho xăng dầu

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH TM SP Hóa dầu Lâm Tài Chánh.
(Địa chỉ: D5/44 Ấp 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 28/22/CV-LTC ngày 08/7/2022 của Công ty TNHH TM SP Hóa dầu Lâm Tài Chánh về việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, hiện pháp luật hải quan chỉ quy định kho xăng dầu phải thực hiện thủ tục xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. 

2. Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP, đề nghị Công ty TNHH TM SP Hóa dầu Lâm Tài Chánh khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động để tiếp tục được làm thủ tục hải quan và lưu giữ xăng dầu xuất nhập khẩu tại kho cảng xăng dầu Lâm Tài Chánh (được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo Quyết định số 3578/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019).

Đến ngày 10/8/2022, nếu kho cảng xăng dầu Lâm Tài Chánh chưa đáp ứng quy định khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động kho cảng xăng dầu Lâm Tài Chánh (mã địa điểm 02H2S12).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH TM SP Hóa dầu Lâm Tài Chánh được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ;
 - Cục HQ TP.Hồ Chí Minh;

 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.