Open navigation

Công văn 4648/VPCP-KTTH ngày 25/07/2022 Nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế phí

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4648/VPCP-KTTH

V/v nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại văn bản số 240/LĐCP ngày 18 tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao:

Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu, tiêu dùng, nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đu vào cho sản xuất, kinh doanh... để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ chính sách tiền tệ...cho cả trước mắt và trung hạn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Bộ Tài chính;
 -VP
CP: BTCNPCN Mai Thị Thu Vân,Trợ lý TTgCP, 
các V TH,PL,TGĐ Cng TTĐTCP;
 - Lưu: VT, KTTH (3)Tr

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.