Open navigation

Công văn 3377/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2022 Chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải

BỘ TÀI CNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3377/TCHQ-TXNK

V/v chính sách đi với sn phđược sn xut từ hoạt động tái chếxử lý chất thi

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Kính gi: Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai.
(Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện n Lâm, tnh Hưng Yên)

Trả lời vướng mc liên quan đến áp dụng chính sách thuế đối với sn phm ch tái chế ti công văn số 170622/CV/ĐM ngày 17/6/2022 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ưu đãi cho doanh nghiệp sn xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sn phm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trưng theo danh mục hoạt động bảo vệ môi trưng

Căn cứ khon 2 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 quy định: Các hoạt động đầu tư kinh doanh về bảo vệ môi trưng được ưu đãi, hỗ trợ bao gm:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thi;

b) Doanh nghiệp sản xuất, cung cp công nghệ, thiết b, sn phm và dịch vụ phục v các yêu cầu về bảo vệ môi trường gồm công ngh xử lý cht thi kết hợp thu hồi năng lượng; công nghệ tiết kim năng lưng; dịch vụ xử lý nước thi sinh hoạt tập trung; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh; dịch vụ vn ti công cng sử dụng năng lượng điện, nhiên liu tái tạo; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất, cung cp thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị x lý nước thi sinh hot tại chỗ, sn phm, dịch vụ thân thin môi trưng được chng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam”.

Căn cứ kho1 Điều 131 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính ph quy định về đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bo vệ môi trường: “Đối tượng được ưđãi, h trợ bao gm các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hot động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưđãi đầu tư được quy định tại Ph lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này”.

Căn cứ khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về ưu đãi về thuế, phí và l phí Ưu đãi các chính sách thuế, phí, l phí khác được thực hiện theo quy định của pháp Iuật về thuế, phí, l phí”.

Căn cứ tiết đ mục 2 Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định doanh nghip sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bo vệ môi trường bao gm sn phđược sn xuất từ hoạt động tái chế, x lý cht thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sn phm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, h trợ.

Căn cứ quy định nêu trên, trưng hợp t chức, cá nhân hoạt động sản xut, kinh doanh, dịch vụ về bo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, ngh ưu đãđầu tư được quy định tại Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Đề nghị Công ty TNHH Làng Nghề Đông Mai nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về việc xuất khẩu sn phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, x lý chất thi

Căn cứ điểm b khon 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khu, thuế nhập khẩu s 107/2016/QH13 quy định: “Sản phẩm xut khđược sn xuất từ hoạt động tái chế, x lý cht thi thuộc trường hợp được min thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính ph quy định Căn cứ đ xác định sn phm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, x lý cht thi thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”;

Căn cứ quy định nêu trên, hin nay pháp luật không có quy định về việc min thuế xuất khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp tái chế xử lý cht thải bán cho doanh nghip khác đ xuất khẩu. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai bán lại sn phm ch tái chế cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC để xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được min thuế xuất khu.

Tng cục Hi quan có ý kiến để Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu
: VT, TXNK-CST (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.