Open navigation

Công văn 2417/HQTPHCM-GSQL ngày 13/09/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: CÔNG TY TNHH ISHISEI VIỆT NAM
Đ/c: Lô EB3, Đường 19A, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 01.2022/ISHISEI-HQTPHCM ngày 31/8/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Tại điểm a khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính quy định về địa đim làm thủ tục nhập khẩu:

“a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khu nhập”.

- Tại khoản 1 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Khkhai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ;

b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

Trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này”.

Theo đó, việc Công ty Ishisei gia công cho DNCX thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.

- Theo Quyết định số 1165/QĐ-HQHCM ngày 22/6/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa gia công cho DNCX thì doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX hoặc địa điểm khác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
- Chi cục HQQL hàng đầu tư (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng web);
 - Lưu: VT, GSQL.Ngọc (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
 TRƯỞNG PH
ÒNG
 GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

 Lê Xuân Mỹ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.