Open navigation

Công văn 4066/TCHQ-TXNK ngày 29/09/2022 Chứng từ thanh toán

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4066/TCHQ-TXNK

V/v chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hi quan nhận được công văn số 2442/HQHCM-TXNK ngày 15/9/2022 của Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc hoàn thuế đối với hàng hóa của Công ty TNHH Phát triển Nguyên Phương. Về vn đ này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán qua ngân hàng quy định:

1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng để xem xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

4. Các trường hợp thanh toán sau cùng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

4.6. Trường hợp thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ gia giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:

a) Hàng hoá mua bán gia người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ gia trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phđược thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục này.”

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên, pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế đ xem xét hoàn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Trần Bằng Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.