Open navigation

Công văn 4130/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2022 Thủ tục tàu tạm xuất tiếp tục cho thuê lại tại nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4130/TCHQ-GSQL

V/v th tục tàu tạm xuất tiếp tục cho thuê lại tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hi quan tnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2115/HQBRVT-GSQL ngày 12/9/2022 của Cục Hi quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về thủ tục tàu tạm xuất và tiếp tục cho đối tác khác thuê lại ti nước ngoài, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hi quan tnh Bà Rịa- Vũng Tàu nêu tại công văn dẫn trên. Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục gia hạn thời hạn tạm xuất, tái nhập hàng hóa theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và thực hiện khai thay đổi ch tiêu thông tin mã người nhập khẩu trên tờ khai tạm xuất ban đầu; s dụng chức năng CNO/CNO11 ghi nhận nội dung gia hạn thời hạn tạm xuất, tái nhập để theo dõi, thanh khoản tờ khai tạm xuất.

Tổng cục Hi quan trả lời để Cục Hi quan tnh Bà Rịa- Vũng Tàu biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.