Open navigation

Công văn 10070/BTC-TCDN ngày 04/10/2022 Triển khai Thông tư 57_2022_TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10070/BTC-TCDN

V/v triển khai Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Ủy ban qun lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyn đi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyn nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp; tiếp theo công văn số 2938/BTC-TCDN ngày 31/3/2022, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Qun lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và lưu ý các nội dung như sau:

1. Việc lập dự toán thu (chi tiết theo từng khoản thu) và dự toán chi (chi tiết theo từng khoản chi) được thực hiện cùng với việc lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 57/2022/TT-BTC.

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị được ủy quyền (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện khai, nộp đầy đủ, đúng thời hạn đối với các khoản thu về ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 57/2022/TT-BTC.

3. Chủ trì rà soát, xác định các khoản phải thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (bao gồm nợ gốc và lãi chậm nộp) để thu vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 57/2022/TT-BTC.

4. Xem xét, quyết định miễn lãi chậm nộp (nếu có) trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 57/2022/TT-BTC. Thời hạn hoàn thành việc xử lý miễn lãi chậm nộp là trước ngày 01/4/2023 theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Qun lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
 - Các đơn vị: UBCKNN; TCT; KBNN;

Vụ NSNN; Vụ PC;
 - Các doanh nghiệp: VNX; HOSE; HNX;

DATC; Tập đoàn Bảo Việt;
 - Lưu: VT, Cục TCDN (
b).

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Chi

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.