Open navigation

Công văn 3441/TCT-VP ngày 16/09/2022 Thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3441/TCT-VP

V/v thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 4558/VPCP-KSTT ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh để đảm bảo triển khai có hiệu quả, đạt mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Căn cứ công văn số 8547/BTC-VP ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính về việc thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế, các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được cụ thể tại Quyết định số 125/QĐ-TCT ngày 26/01/2022 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, trong đó tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số nộp thuế.

2. Trong quá trình xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đặt doanh nghiệp làm trung tâm cải cách, thực hiện cải cách thể chế vì sự phát triển và khuyến khích sáng tạo của doanh nghiệp.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực thuế nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các quy định; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp; áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

4. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; gắn cải cách thủ tục hành chính với việc xây dựng Chính phủ điện tử.

5. Tập trung triển khai đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến, không chỉ tăng về số lượng thủ tục hành chính kết nối điện tử mà cần đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được thực hiện thuận lợi và thành công qua phương thức điện tử. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá thường xuyên về hiệu quả thực thi các giao dịch điện tử trong lĩnh vực được phân công quản lý.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, trong đó bao gồm cả các giải pháp về thúc đẩy chuyển đổi số thực hiện đồng bộ với cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử; minh bạch hóa quy trình, thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

7. Thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách để tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định, đúng thẩm quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

8. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát đề xuất cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo hướng: (i) Thu hẹp phạm vi của một số ngành, nghề; (ii) Đưa ngành, nghề ra khỏi danh mục nếu có biện pháp quản lý khác hiệu quả và phù hợp hơn; (iii) Đưa các ngành, nghề ra khỏi danh mục nếu yêu cầu quản lý thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, không có mục tiêu quản lý hoặc mục tiêu quản lý không rõ ràng.

9. Rà soát kiến nghị, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhằm tạo cơ hội kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh; kiểm soát chặt chẽ không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản cho đầu tư, kinh doanh khi xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tham vấn, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, xác định: (i) Các quy định không còn phù hợp với thực tế khách quan; (ii) Các quy định không hợp lý; (iii) Các quy định không rõ ràng, cụ thể; (iv) Các quy định có sự chồng chéo, mâu thuẫn; (v) Các quy định khác nhau về cùng một vấn đề, nội dung;... và kiến nghị phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đề nghị các đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao và tổng hợp báo cáo (qua Văn phòng Tổng cục Thuế) kết quả thực hiện lồng ghép với báo cáo định kỳ 6 tháng và năm theo quy định tại Quyết định số 125/QĐ-TCT ngày 26/01/2022 ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- LDTC (để b/cáo);
 - Lưu: VT, VP (2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 Quách Hào Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.