Open navigation

Công văn 4429/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2022 Cấp lại Danh mục miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4429/TCHQ-TXNK

V/v cấp lại Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1592/HQCT-NV ngày 26/9/2022 về việc vướng mắc cấp lại Danh mục miễn thuế và cấp sao y bản chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp lại Danh mục miễn thuế

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ). Theo đó, có quy định về trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế, nguyên tắc xây dựng Danh mục miễn thuế, hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế ... nhưng không có quy định về việc cấp lại Danh mục miễn thuế.

2. Về cấp bản sao y Danh mục miễn thuế

Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định bản sao y là bản sao đầy đủchính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định;

Căn cứ Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc chụp từ bản gốc hoặc bản chính văn bản giấy sang văn bản giấy;

Căn cứ Điều 26 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định bản sao y được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như bản chính;

Căn cứ Điều 27 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành và quy định thẩm quyền ký các văn bản sao văn bản.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Cần Thơ nghiên cứu các quy định về công tác văn thư để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - 
PTCTLưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.