Open navigation

Công văn 7213/VPCP-KSTT ngày 27/10/2022 Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7213/VPCP-KSTT

V/v trình TTgCP ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai (Tờ trình số 107/TTr-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2022), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc ban hành danh mục dữ liệu mở của Bộ, ngành, địa phương mình, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương có văn bản và tổ chức hướng dẫn bộ, ngành, địa phương bảo đảm thống nhất về khái niệm, tiêu chuẩn, cách thức triển khai để thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ về dữ liệu mở theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đồng chí biết, chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
 - VPCP: BTCN, các Vụ KGVX, K
TTH, CN, NN, PL, TH, TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT(2).NHH 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.