Open navigation

Công văn 4370/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2022 Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4370/TCHQ-GSQL

V/v chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và xin trân trọng phúc đáp nội dung liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nêu tại công hàm J.F:859/2022 ngày 26/9/2022 như sau:

1. Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19). Theo đó, cơ quan hải quan chấp nhận bản chụp/bản scan C/O với điều kiện cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thông báo về việc sử dụng bản chụp/bản scan của bản chính C/O và cung cấp bàn chụp/bản scan C/O hoặc trang thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác cho cơ quan hải quan để xác định tính hợp lệ của C/O. Đến nay, quy định nêu trên vẫn còn hiệu lực áp dụng và đang tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hiện Tổng cục Hải quan đang chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế các Thông tư số 38/2018/TT-BTC; 62/2019/TT-BTC, 47/2020/TT-BTC và 07/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính), trong đó sẽ kế thừa các nội dung thuận lợi nêu trên và có quy định cụ thể theo hướng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá được nộp cho cơ quan hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan từ bản gốc hoặc bản scan từ bản chính thông quan Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; Trường hợp C/O được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc được cấp trên Trang thông tin điện tử theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, người khai hải quan không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, nhưng phải khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan,

2. Về việc Nhật Bản nghiên cứu chuyển từ việc cấp C/O bằng giấy chuyên dụng sang cấp bảng bản PDF: Căn cứ quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản cung cấp trang thông tin cấp C/O của cơ quan cấp hoặc phương thức kiểm tra khác để cơ quan hải quan có thể tra cứu thông tin về C/O.

Tổng cục Hải quan Việt Nam xin trao đổi để Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội được biết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.