Open navigation

Quyết định 104/QĐ-TCHQ ngày 19/01/2023 Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2023

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hi quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - Tổng cục trư
ng TCH(để báo cáo);
 - Phó Tổng cục trưởng TCH
Q (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CCHĐH (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt CườngKẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Tổng cục Hải quan)

I. MỤC ĐÍCH

1. Tổ chức các hoạt động đối tác để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số trong ngành Hải quan và nâng cao tính tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan đối với cộng đồng doanh nghiệp.

2. Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp.

II. YÊU CẦU

1. Tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan nắm bắt được các chính sách, pháp luật mới về hải quan như: Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 20301, Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan đến năm 20252, Kế hoạch chuyển đổi số, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định pháp luật về hải quan mới được ban hành; qua đó đồng hành cùng cơ quan hải quan trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, phương thức quản lý, chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan các cấp, chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan thông qua các hoạt động tham vấn, hợp tác, giám sát.

3. Tăng cường hợp tác hải quan - doanh nghiệp để góp phần nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật của mỗi bên.

III. NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Hoạt động 1: Thông tin

1.1. Nội dung:

Cơ quan hải quan các cấp tổ chức cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về: (i) Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 theo Quyết định số 628/QĐ-TTg, ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan đến năm 2025; (ii) Kế hoạch chuyển đổi số, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, (iii). Các quy định pháp luật về hải quan mới được ban hành và các chương trình, đề án cải cách hiện đại hóa trọng điểm của Ngành hải quan trong năm 2023; (iv) Các điều ước, cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan và tạo thuận lợi thương mại mà Việt Nam tham gia.

1.2. Hoạt động triển khai:

- Tại cơ quan Tổng cục:

Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, tuyên truyền kịp thời đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp: (i) Tiếp cận các chính sách pháp luật mới, chương trình, đề án quan trọng về cải cách, hiện đại hóa hải quan một cách chính thng, đúng đn, khách quan, đa chiều về ngành Hải quan; (ii) Nắm bt được các phương thức, thủ đoạn, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại mới phát sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng; (iii) Tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để phát sóng Chương trình “Hải quan Việt Nam” định kỳ trên kênh VTV1.

Tạp chí Hải quan (cả Tạp chí bản giấy và bản điện tử) chịu trách nhiệm tổ chức: (i). Thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới về hải quan, các chương trình cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của Ngành, các cam kết quốc tế về thương mại; (ii) Có các bài viết chuyên sâu đề tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan, các chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan tới cộng đồng doanh nghiệp (bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh).

Cục CNTT & TKHQ chịu trách nhiệm thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử bằng các bài viết chuyên đề, chuyên sâu nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp kiến thức, kỹ năng về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số nói chung, cũng như các nội dung về Kế hoạch, chương trình và các hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan nói riêng.

Ban Cải cách, hiện đại hóa (Ban CCHĐH) chịu trách nhiệm tổ chức thông tin tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp qua kênh đối tác với các Hiệp hội doanh nghiệp các nội dung về Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan đến năm 2025.

Các Vụ/Cục thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm biên tập nội dung, tài liệu thông tin, tuyên truyền liên quan đến các nội dung được giao chủ trì thực hiện, phối hợp với các đơn vị đầu mối về thông tin, tuyên truyền để phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

+ Phối hợp với các Vụ/Cục thuộc cơ quan Tổng cục xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn quản lý để thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

+ Tổ chức phổ biến, thông tin tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn nội dung: (i) Các văn bản quy phạm pháp luật mới về hải quan; (ii) Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan đến năm 2025; (iii) Chủ trương, nhiệm vụ, các nội dung cần chuẩn bị, việc kết nối và triển khai hệ thống CNTT mới theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan; (iv) Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

+ Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp mới được thành lập (doanh nghiệp khởi nghiệp) nắm vững các chính sách, quy định pháp luật, quy trình thủ tục hải quan.

+ Tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp, đặc thù địa bàn quản lý như: qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và trên trang thông tin điện tử của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; trong đó cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đi mới về nội dung thông tin, tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận.

+ Xây dựng các ứng dụng trên điện thoại thông minh (Apps) hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, công khai hóa từng khâu, từng bước trong quy trình nghiệp vụ giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, dịch vụ, đại lý làm TTHQ có thể nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến lô hàng trong quá trình thực hiện TTHQ, loại bỏ những thông tin không trung thực, từ đó giảm được các chi phí phát sinh không chính thức cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

2. Hoạt động 2: Hỗ trợ doanh nghiệp

2.1. Nội dung:

Cơ quan hải quan các cấp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các nội dung như:

- Hỗ trợ doanh nghiệp theo các chuyên đề về: thủ tục hải quan theo loại hình hàng hóa xuất nhập khu, quy định của pháp luật về hàng hóa xuất nhập khu tại ch, phân loại, xác định trị giá, xuất xứ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các thông tin quy định pháp luật mới, tình hình xuất nhập khẩu, xu hướng thương mại; giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp phát sinh khi làm thủ tục hải quan. Chú trọng hỗ trợ đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

- Hỗ trợ cung cấp, cập nhật thường xuyên phần mềm khai hải quan miễn phí; Hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan

2.2. Hoạt động triển khai:

- Tại cơ quan Tổng cục:

+ Ban CCHĐH chịu trách nhiệm: (i) Tổ chức làm việc định kỳ hàng quý với một số Hiệp hội doanh nghiệp trọng điểm, như: Nhôm, Nông sản, VBF, JCCI... để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp; (ii) Phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các hội nghị chuyên đề về thủ tục hải quan theo loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định của pháp luật về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, phân loại, xác định trị giá, xuất xứ cho cộng đồng doanh nghiệp; (iii) Phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Hiệp hội ngành nghề khác nghiên cứu, đề xuất chương trình hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản.

+ Các Vụ/Cục thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm: (i) Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; (ii) Phối hợp với Ban CCHĐH tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp qua kênh đối tác với hiệp hội doanh nghiệp.

+ Cục CNTT&TKHQ chịu trách nhiệm: (i) Chủ trì hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp và các bên liên quan đẩy mạnh việc kết nối, trao đi thông tin, chia sẻ dữ liệu với hệ thống CNTT của Tổng cục Hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; (ii) Tiến hành đào tạo, tập huấn, phổ biến, thông tin, tuyên truyền đầy đủ cho doanh nghiệp và các bên liên quan biết rõ trách nhiệm, công tác chuẩn bị và phối hợp thực hiện khi ngành Hải quan triển khai các chương trình chuyển đổi số, triển khai các hệ thống CNTT mới.

+ Cục Quản lý rủi ro chủ trì phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan như: (i) Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hi quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh của doanh nghiệp là thành viên chương trình; (ii) Cảnh báo về những rủi ro về an ninh chuỗi cung ứng, xâm phạm sở hữu trí tuệ để các của doanh nghiệp chủ động phòng tránh các lỗi vi phạm pháp luật hải quan, đảm bảo duy trì hoặc cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật hải quan.

+ Trường Hải quan Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ hải quan và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, cập nhật kiến thức nghiệp vụ mới về hải quan (bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến) cho các đối tượng là cộng đồng doanh nghiệp, đại lý làm TTHQ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan.

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

+ Thường xuyên cập nhật các quy định mới ban hành về thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng, chính sách thuế xuất nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu, mã HS, các giải pháp về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại... ngay khi có hiệu lực trên trang thông tin điện tử, các địa điểm làm thủ tục hải quan và bng nhiều hình thức khác nhau để giúp doanh nghiệp nm bắt, thực hiện ngay theo đúng quy định.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo các kế hoạch, chương trình do Tổng cục Hải quan ban hành tại địa bàn quản lýCần đa dạng các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp như: tổ chức các hội nghị đối thoại, làm việc trực tiếp kết hợp với trực tuyến; tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả đường dây nóng, zalo, viber, email... để kịp thời tiếp nhận nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi các phản ánh, kiến nghị của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

+ Chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh, nhng văn bản mới liên quan để trao đổi, hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời cần chủ động và tăng cường tìm hiểu, nắm bắt các vướng mc, khó khăn, nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, trực tiếp giải đáp kịp thời những kiến nghị cho cộng đồng doanh nghiệp.

+ Tổ chức hướng dẫn, triển khai các hoạt động hỗ trợ đối vớdoanh nghiệp trên địa bàn quản lý thuộc chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan, nhằm nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

+ Tổ chức phổ biến, thôntin tuyên truyền, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn về chủ trương, nhiệm vụ, các nội dung cần chuẩn bị, việc kết ni và triển khai hệ thống CNTT mới theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trên địa bàn trong quá trình triển khai các nội dung chuyển đổi số ngành Hải quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mc phát sinh. Đồng thời, thông tin và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn để tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai chuyển đổi số ngành Hải quan.

3. Hoạt động 3: Tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan

3.1. Nội dung:

Cơ quan hải quan các cấp tập trung tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan các nội dung sau:

- Tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp: (i) Trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, thủ tục hải quan, biểu mẫu chứng từ, văn bản điện tử và chỉ tiêu thông tin phục vụ yêu cầu số hóa và chuyển đổi số trong ngành hải quan; (ii) Quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra cht lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; (iii) Quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; (iv) Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; (v) Quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia....

- Tham vấn Doanh nghiệp - Hải quan: (i) Các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, quy trình thủ tục, tổ chức thực thi pháp luật; (ii) Các giải pháp về kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu với hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

3.2. Hoạt động triển khai:

- Tại cơ quan Tổng cục:

+ Ban CCHĐH chịu trách nhiệm: (i) Tổ chức tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan qua kênh đối tác với các hiệp hội doanh nghiệp; (ii) Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp xây dựng chương trình tham vấn, chuẩn bị nội dung tham vấn, đề xuất các bên tham vấn.

+ Các Vụ/Cục thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm: (i) Đề xuất, xây dựng nội dung tham vn, các giải pháp tham vấn; (ii) Phối hợp với Ban CCHĐH triển khai các chương trình tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; (iii) Tổ chức thực hiện các giải pháp sau tham vấn.

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

+ Xây dựng và tổ chức các chương trình tham vấn theo chuyên đề với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trên địa bàn quản lý; áp dụng linh hoạt các hình thức tham vấn như: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan, tại trụ sở doanh nghiệp hoặc kết hợp tham vấn trực tiếp với trực tuyến để tạo điều kiện cho đông đảo doanh nghiệp tham gia.

+ Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tham vấn với cơ quan hải quan liên quan đến các khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ của doanh nghiệp cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, năng lực thông quan tại địa bàn quản lý.

+ Quan tâm thực hiện tốt các giải pháp sau tham vấn để xây dựng sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan hải quan nói chung và hoạt động tham vấn của cơ quan hải quan nói riêng.

4. Hoạt động 4: Giám sát thực thi pháp luật

4.1. Nội dung:

Cơ quan Hải quan các cấp thực hiện các nội dung hoạt động sau:

- Hiện đại hóa kênh giám sát thực thi pháp luật hải quan trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin. Mở rộng các kênh giám sát theo hướng ngày càng tiện ích để người dân và doanh nghiệp có thêm lựa chọn tham gia giám sát thực thi pháp luật hải quan.

- Tiếp tục triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người khai hải quan đối với công chức và cơ quan hải quan các cấp tích hợp trên chương trình khai hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức hải quan trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện nghiêm cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hải quan, nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

- Phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các buổi làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp và các bên liên quan để lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về hoạt động của cơ quan hải quan.

4.2. Hoạt động triển khai:

- Tại cơ quan Tổng cục:

+ Ban CCHĐH chịu trách nhiệm: (i) Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện yêu cầu, chức năng của bài toán khảo sát sự hài lòng của người khai hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan, tích hợp với chương trình khai hải quan theo lộ trình, kế hoạch xây dựng hệ thống CNTT thực hiện hải quan thông minh, hải quan số; (ii) Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan và phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các buổi trao đổi/làm việc giữa cơ quan Hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan để lng nghe, giải đáp các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về hoạt động của cơ quan hải quan.

+ Các Vụ/Cục thuộc cơ quan Tổng cục phối hợp với Ban CCHĐH trong việc: (i) Xây dựng, thẩm định, góp ý về nội dung yêu cầu, chức năng của bài toán khảo sát sự hài lòng của người khai hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan; (ii) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan và tham gia các buổi làm việc giữa hải quan - hiệp hội doanh nghiệp - doanh nghiệp và các bên liên quan, xử lý các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp và các bên liên quan.

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

+ Phối hợp với Ban CCHĐH nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan; tổ chức triển khai đánh giá thí điểm theo lộ trình của Tổng cục.

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền để thu hút cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình khảo sát sự hài lòng của người khai hải quan đối với công chức và cơ quan hải quan; hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện chương trình khảo sát. Giải quyết nhanh chóng, xác đáng các ý kiến đánh giá ở mức không hài lòng và rất không hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp khi tham gia khảo sát, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

+ Thông tin công khai, đầy đủ, kịp thời các kênh giám sát đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; Công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan hải quan, trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; công khai số điện thoại, email, zalo, viber .v.v. của bộ phận đu mi làm công tác giải quyết vướng mc của doanh nghiệp tại đơn vị.

+ Tăng cường giám sát việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đảm bảo các phn ánh, kiến nghị được giải đáp kịp thời, thỏa đáng; không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Báo cáo đánh giá việc thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng trên địa bàn theo quy định.

5. Hoạt động 5: Hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp

5.1. Nội dung:

- Cơ quan hải quan các cp đy mạnh hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện các nội dung về: (i) Chống buôn lậu, gian lận thương mại; (ii) Quản lý hàng hóa quá cảnh; (iii) Nâng cao năng lực nhận diện hàng hóa; (iv) Quản lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; (v) Xây dựng và phát triển đại lý làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp, hiệu quả; (vi) Công tác chuyển số trong Ngành hải quan.

- Tiếp tục duy trì, tăng cường và mở rộng hợp tác với khối doanh nghiệp FDI, khối doanh nghiệp theo ngành nghề trọng điểm, nòng cốt, có số thuế nộp ngân sách nhà nước lớn. Chú trọng hợp tác với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Đổi mới cách thức hợp tác theo hướng đi vào thực chất; chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác hải quan - doanh nghiệp dựa trên thế mạnh, năng lực, nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp.

5.2. Hoạt động triển khai:

- Tại cơ quan Tổng cục:

+ Ban CCHĐH chịu trách nhiệm: (i) Chủ trì tham mưu, đề xuất ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với Hiệp hội Nhôm Việt Nam; (ii) Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) triển khai thí điểm đánh giá năng lực đại lý làm thủ tục hải quan theo Bộ tiêu chí đánh giá năng lực đại lý hải quan đã được xây dựng trong năm 2022 và nghiên cứu, đề xuất thành lập Hiệp hội Đại lý làm thủ tục hải quan; (iii) Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp liên quan trong công tác: phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, nâng cao năng lực nhận diện hàng hóa cho công chức hải quan;

+ Các Vụ/Cục thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm phối hợp với Ban CCHĐH đề xuất các bên tham gia hợp tác, xây dựng nội dung hợp tác, chương trình hợp tác và tổ chức các hoạt động hợp tác với các Hiệp hội doanh nghiệp theo chuyên đề về: (i) Triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp luật mới về hải quan; (ii) Các chương trình cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của Ngành; (iii) Các hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan; và (iv) Các chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

+ Thực hiện các nội dung hợp tác giữa cơ quan Hải quan với Hiệp hội Nhôm Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp khác do Tổng cục Hải quan triển khai trên địa bàn.

+ Xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể với doanh nghiệp trong: (i) Thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật, thủ tục hải quan mới ban hành; (ii) Triển khai các chương trình, đề án cải cách hiện đại hóa, chuyển đổi số, chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan của Tổng cục, của Cục; (iii) Tiếp tục thực hiện hợp tác với những đại lý làm thủ tục hải quan lớn, uy tín qua hình thức ký thỏa thuận hợp tác.

+ Hợp tác với các hiệp hội, chi hội, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trong xử lý khủng hoảng truyền thông trước, trong và sau vụ việc.

+ Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp trong việc đổi mới, hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan.

+ Tiếp tục: (i) Củng cố và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp là đối tác nòng cốt tại cơ sở; (ii) Xây dựng các điển hình doanh nghiệp đối tác tự nguyện tuân thủ tốt pháp luật hải quan, tích cực tham gia hợp tác với cơ quan hải quan, có nhiều kiến nghị, sáng kiến, giải pháp hu ích nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan; (iii) Nhân rộng đin hình trên toàn địa bàn để thúc đẩy hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp tại cơ sở. Đồng thời, rà soát, đánh giá và dừng hợp tác với nhng doanh nghiệp tuân thủ kém pháp luật và thiếu tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong hợp tác với cơ quan hải quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan:

- Chủ trì triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị trong Ngành triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023 và tổ chức thực hiện các nội dung theo phân công tại kế hoạch này;

- Xây dựng kế hoạch làm việc trực tiếp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai hoạt động phát triển quan hệ đi tác tại đơn vị theo kế hoạch này.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết và kiến nghị các biện pháp để đảm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan đạt được mục đích, yêu cầu, hiệu quả cao để trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.

2. Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung, hoạt động triển khai theo phân công tại kế hoạch này.

- Củng c, duy trì hoạt động của Nhóm công tác Hải quan - doanh nghiệp để làm đầu mối tiếp nhận, trả lời các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của đơn vị được nhanh chóng, chính xác, kịp thời;

- Cụ thể hóa công việc trong kế hoạch công tác năm của đơn vị;

3. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động triển khai theo phân công tại kế hoạch này; cụ thể hóa các công việc trong kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023 của đơn vị; trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, chi cục và đơn vị trực thuộc thực hiện;

- Đối với các đơn vị khi triển khai các hoạt động đối tác với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn (như hội nghị đối thoại doanh nghiệp) nếu có nội dung cần trao đổi, đề xuất thì cần thông báo với Ban CCHĐH để Ban CCHĐH được biết và hỗ trợ thực hiện.

- Trao đổi và đề xuất các nội dung cần Tổng cục (qua Ban CCHĐH) hỗ trợ trong quá trình triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác theo kế hoạch này;

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tư vấn quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp tại đơn vị để làm đầu mối tiếp nhận, trả lời, xử lý các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn được nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

4. Chế độ báo cáo

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan báo cáo kết quả công tác phát triển đối tác Hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 (trước ngày 15/6/2023) và tổng kết năm 2023 (trước ngày 10/12/2023) về Tổng cục (qua Ban CCCHĐH) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

Quá trình thực hiện Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023 nếu có khó khăn, vướng mc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục (qua Ban CCHĐH) để được hướng dẫn, giải quyết và thống nhất thực hiện./.PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Tng cục Hải quan)

STT

Tên các hoạt động

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hn hoàn thành

Ghi chú

A.

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

I.

Hoạt động 1: Thông tin

1.

Thông tin về các quy định chính sách, pháp luật về hải quan mới ban hành

1.1.

Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tin, bài viết

Cục Thuế xuất nhập khẩu

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Cả năm 2023

 

1.2.

Các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan dự kiến được ban hành trong năm 2023

Tin, bài viết

Các Vụ/Cục nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục được giao chủ trì xây dựng.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Sau khi văn bản được ban hành

 

1.3

Các quy định về: quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK; về quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bng container .v.v.

Tin, bài viết

Cục Giám sát quản lý

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Sau khi văn bản được ban hành

 

1.4.

Các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến: thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan, thủ tục công nhận đại lý hải quan, thủ tục liên quan đến hoạt động kho bãi, địa điểm,....

Tin, bài viết

Cục Giám sát quản lý

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Cả năm 2023

 

1.5

Các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động hải quan mới được ban hành.

Tin, bài viết

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Sau khi văn bản được ban hành

 

1.6

Thông tin về doanh nghiệp ưu tiên và điều kiện được áp dụng chế độ ưu tiên qua các phương tiện truyền thông để các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tin, bài viết

Cục KTSTQ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Cả năm 2023

 

2.

Thông tin về các Chương trình, kế hoạch về cải cách hiện đại hoá hải quan

2.1.

Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Tin, bài viết

Ban Cải cách hiện đại hoá

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Tháng 3/2023

 

2.2.

Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan

Tin, bài viết

Cục Quản lý rủi ro

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Tháng 3/2023

 

2.3.

Các cam kết quốc tế về thương mại,...

Tin, bài viết

Vụ Hợp tác quốc

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Tháng 10/2023

 

3.

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để phát sóng Chương trình “Hải quan Việt Nam” định kỳ trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Phóng sự

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Hàng tuần

 

II.

Hoạt động 2: Hỗ trợ doanh nghiệp

1.

Hướng dẫn thực thquy định pháp luật về hải quan

1.1.

Thông qua các kênh thông tin (điện thoại, email, trực tiếp, helpdesk, hòm thư góp ý, đường dây nóng, ...)

Số lượt

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Tháng 6/2023

 

1.2.

Thông qua các hội nghị tập huấn, đối thoại, hội thảo,….

Số lượng

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Tháng 6/2023

 

1.3.

Tổ chức đối thoại định kỳ với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bn tại Việt Nam (JCCI)

Số lượng

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc TCHQ

Hàng quý

 

1.4.

Tổ chức đối thoại định kỳ với Chi hội Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý

Số lượng

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Hàng quý/ 6 tháng

 

2.

Giải đáp vướng mc pháp luật về hải quan

2.1.

Kết quả giải đáp vướng mắc (qua điện thoại, email, trc tiếp, helpdesk, hòm thư góp ý, đường dây nóng, ...)

Tng số lượt giải đáp

Các đơn vị thuộc và trực thuc TCHQ

Các đơn vị liên quan

Tháng 6/2023

 

2.2.

Nội dung giải đáp vướng mắc (theo từng lĩnh vực nghiệp vụ hải quan như: thuế XNK, giám sát quản lý, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm...).

Số lượng vướng mắc theo từ lĩnh vực nghiệp vụ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Các đơn vị liên quan

Hàng tháng

 

III.

Hoạt động 3: Tham vấn Hiệp hội, Chi hội và Doanh nghiệp và các bên liên quan

1.

Các quy định về chính sách, pháp luật, quy trình, thủ tục hải quan; các hoạt động chuyển đổi số liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp của Ngành hải quan.

Số lượng cuộc tham vấn

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Các đơn vị liên quan

Hàng quý

 

2.

Quy định chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan trên địa bàn quản lý

Số lượng cuộc tham vấn

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Các đơn vị liên quan

Hàng tháng

 

IV.

Hoạt động 4: Giám sát thực thi pháp luật

1.

Hiện đại hoá công cụ giám sát thực thpháp luật hải quan

1.1.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan

Bộ tiêu chí

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ, Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2023

 

1.2.

Tiếp tục triển khai ứng dụng các kênh giám sát thực thi pháp luật (chương trình đánh giá sự hài lòng của người khai hải quan tích hợp trên phần mềm khai hải quan; qua các kios tại trụ sở cơ quan hải quan, ....)

Số lượng, Tên ứng dụng hoặc chương trình

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Các đơn vị liên quan

Cả năm 2023

 

2.

Hoạt động giám sát thực thpháp luật hải quan (đánh giá của doanh nghiệp về hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan)

2.1.

Các buổi làm việc trực tiếp với Hiệp hội, doanh nghiệp

Số lượng, Nội dung

Các đơn vị thuộc và trực thuc TCHQ

Các đơn vị liên quan

Theo kế hoạch được phê duyệt

 

2.2.

Các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, ....

Số lượng, Nội dung

Ban CCHĐH Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Các đơn vị liên quan

Theo kế hoạch được phê duyệt

 

V.

Hoạt động 5: Hợp tác hải quan - doanh nghiệp

1.

Thoả thuận hp tác

1.1.

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với Hiệp hội Nhôm thanh định hình Việt Nam

Văn bản

Ban CCHĐH

Các đơn vị liên quan

Tháng 10/2023

 

1.2.

Ký kết văn bản thoả thuận hợp tác với Chi hội, doanh nghiệp

Số lượng, nội dung

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Các đơn vị liên quan

Hàng quý

 

2.

Hoạt động hợp tác

2.1.

Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logictics Việt Nam (VLA) trong công tác hỗ trợ phát triển đại lý hải quan

Hoạt động hỗ trợ

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ, Các đơn vị liên quan

Hàng quý

 

2.2.

Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logictics Việt Nam (VLA) thí điểm bộ tiêu chí đánh giá năng lực đại lý làm thủ tục hải quan

Báo cáo kết quả thí điểm

Ban CCHĐH

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

 

2.3.

Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam; doanh nghiệp về chuyên đề đào tạo thương phẩm

Báo cáo

Ban CCHĐH Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ, Các đơn vị liên quan

Tháng 6/2023

Tháng 12/2023

 

2.4.

Các nhóm doanh nghiệp (Doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ...)

Chuyên đề

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ban CCHĐH

Hàng quý

 

B.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I.

Hoạt động xây dựng và quản trị Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác HQ-DN và các bên liên quan năm 2023

1.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và quản trị Kế hoạch Phát triển quan hệ đối tác HQ-DN và các bên liên quan năm 2023

1.1.

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng Kế hoạch Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp năm 2023

Văn bản

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Tháng 1/2023

 

1.2.

Báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2023 về phát triển quan hệ đối tác HQ-DN của Ngành hải quan.

Báo cáo

Ban CCHĐH

Các đơn vị liên quan

Tháng 7/2023

 

1.3.

Xây dựng kế hoạch làm việc trực tiếp tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố để đánh giá về tình hình thực hiện công tác phát triển quan hệ đối tác HQ-DN năm 2023.

Kế hoạch

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Tháng 8/2023

 

1.4.

Báo cáo tổng kết công tác phát triển quan hệ đối tác HQ-DN và các bên liên quan năm 2023.

Báo cáo

Ban CCHĐH

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2023

 

2.

Xây dựng và quản trị Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác HQ-DN năm 2023

2.1

Xây dựng Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023

Kế hoạch

Các đơn vị thuộc và trực thuc TCHQ

Ban CCHĐH

Tháng 3/2023

 

2.2.

Báo cáo kết quả 6 tháng năm 2023 về phát triển quan hệ đối tác HQ-DN tại đơn vị.

Báo cáo

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Các đơn vị liên quan

Tháng 6/2023

 

2.3.

Tổ chức làm việc với Tổng cục (Ban CCHĐH) về công tác phát triển quan hệ đối tác HQ-DN theo kế hoạch.

Buổi làm việc

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ban CCHĐH

Cả năm 2023

 

2.4.

Báo cáo tổng kết công tác phát triển quan hệ đối tác HQ-DN năm 2023.

Báo cáo

Các đơn vị thuộc và trực thuc TCHQ

Các đơn vị liên quan

Tháng 11/2023

 

II.

Hoạt động hỗ trợ công tác phát triển quan hệ đối tác HQ-DN và các bên liên quan

1.

Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phát triển quan hệ đi tác HQ-DN

1.1.

Hướng dẫn qua điện thoại, email, trực tiếp

Số lượt

Ban CCHĐH

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ, Các đơn vị liên quan

Cả năm 2023

 

1.2.

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác HQ-DN trực tiếp tại các đơn vị

Số lượt

Ban CCHĐH

Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Các đơn vị liên quan

Cả năm 2023

 

2.

Các hoạt động hỗ trợ khác

Số lượt

Ban CCHĐH Các đơn vị liên quan

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Cả năm 2023

 

 

 


1 Quyết định s 1854/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính

2 Quyết định số 1855/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.