Open navigation

Công văn 596/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2023 Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/TCHQ-TXNK

V/v chính sách thuế đối với hàng tái nhập của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam.
(Phòng tầng 2, Tòa nhà TTC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận CầGiấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HTNS-09122022 ngày 09/12/2022 của Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp chế xuấtVề vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyn từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 22/5/2022 của Chính phủ quy định doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chế xuất đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu; hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu.

2. Về mã loại hình tờ khai đối với trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất: Thực hiện theo hướng dẫn tại số thứ tự 19 mục II Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.