Open navigation

Công văn 101/KH-UBND ngày 23/03/2023 Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 5740/BTTTT-TTĐN ngày 25/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; tạo sự thống nhất về nhận thức của các sở, ban, ngành Thành phố và địa phương về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại với vai trò là một bộ phận của công tác tư tưởng và đối ngoại Đảng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

- Tuyên truyền để bạn bè quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng về tình hình Việt Nam, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế, đối ngoại, bảo vệ môi trường, du lịch...; duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đất nước.

- Tiếp tục khẳng định Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch...; tạo bước đột phá mở hướng truyền thông quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước ra nước ngoài theo hướng phát huy hơn nữa vai trò của địa phương, lấy địa phương làm “hạt nhân”, “nền tảng” để xây dựng hình ảnh quốc gia.

- Đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về hình ảnh Thủ đô Hà Nội và đất nước, đặc biệt là các vấn đề chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin đối ngoại bảo đảm “chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả”, bám sát tình hình thực tiễn trong và ngoài nước, trong đó chú trọng đến tính đồng bộ về nhận thức, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và đồng bộ về nội dung, phương thức, nguồn lực thực hiện thông tin đối ngoại của Thành phố.

- Bám sát và phản ánh sinh động tinh thần và việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết, Chương trình của Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Có sự sáng tạo, đổi mới về nội dung và phương thức thông tin đối ngoại theo hướng quan tâm thực chất đến nhu cầu, xu hướng, thói quen tiếp nhận thông tin của các nhóm đối tượng khác nhau. Nội dung thông tin đối ngoại cần truyền tải đầy đủ thông điệp tại các sự kiện chính trị - xã hội, các hoạt động đối ngoại của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trong năm 2023; phương thức thông tin đối ngoại cần lôi cuốn, hấp dẫn, phù hợp với các xu hướng truyền thông hiện nay.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò tiên phong của đội ngũ truyền thông, báo chí; huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, Nhân dân trong và ngoài nước, cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam và bạn bè quốc tế.

- Kịp thời nắm bắt mọi diễn biến của tình hình quốc tế và khu vực, dư luận quốc tế cũng như diễn biến tâm lý, tư tưởng quần chúng Nhân dân Thủ đô, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt trước những sự kiện chính trị, xã hội, đối ngoại và quốc tế quan trọng.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 để kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan Thành phố thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị.

- Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch truyền thông nhằm quảng bá về Thành phố; các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước; thực hiện tuyên truyền Chiến lược văn hóa đối ngoại, quảng bá ASEAN và các hiệp định, chương trình hợp tác kinh tế quốc tế trên địa bàn thành phố.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Tiếp tục bố trí nhóm chuyên gia, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại Thành phố.

- Các đơn vị bố trí, phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại, tham mưu lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại theo các văn bản hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2023 của Trung ương và Thành phố.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào các nội dung thiết thực.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thông tin đối ngoại

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 và các chương trình, kế hoạch truyền thông nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế của thành phố Hà Nội, bao gồm các lĩnh vực: Tuyên truyền công tác Biển Đông - Hải đảo; triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền, quảng bá ASEAN của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế (được ban hành tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND Thành phố) và Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; thông tin công tác Hội nhập quốc tế của Thành phố năm 2023...

- Tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2023.

5. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

- Thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Thủ đô và đất nước; những thành tựu phát triển của Thành phố, của đất nước thời kỳ đổi mới; các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ...

- Tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm kết quả phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid - 19, nhấn mạnh những thành tựu của Thành phố, của Việt Nam trong tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường hợp tác thương mại, cập nhật các chính sách của Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023.

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Thành phố về giảm nghèo nhanh và bền vững, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất trên địa bàn Thủ đô, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng đất nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về giá trị, di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người của Việt Nam; có biện pháp tiếp cận thích hợp, cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến vấn đề quyền con người.

- Tích cực quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội, các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của Thủ đô; nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội cũng như đất nước Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, du lịch...; tuyên truyền các hoạt động thể thao văn hóa nổi bật trong năm (nhất là sự kiện Việt Nam tham gia SEA Games 32 tại Campuchia); đổi mới về nội dung quảng bá du lịch, các chủ đề liên quan đến du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch số.

- Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương của Việt Nam năm 2023. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Lồng ghép công tác tuyên truyền, kỷ niệm với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước và của Thành phố, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

- Triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2021 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng Thủ đô và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài biết, hiểu, đánh giá đứng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, từng bước xây dựng, bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong và ngoài nước. Chú trọng truyền thông để các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tích cực tham gia thị trường thương mại điện tử.

- Triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cụ thể: Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô, các nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thành phố bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch... Xây dựng, cập nhật tài liệu thông tin đối ngoại theo đặc thù của Thành phố và tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia hoạt động thông tin đối ngoại. Tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì việc quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Thành phố. Chủ động thu thập cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại gắn với kế hoạch chuyển đổi số tại địa phương, tạo nền tảng công nghệ, duy trì kết nối liên thông phục vụ có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, hướng tới kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại toàn quốc khi có kế hoạch triển khai tổng thể, đồng bộ.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương ra nước ngoài theo cách làm mới, trong đó thành phố Hà Nội được chọn là một trong tám địa phương thí điểm thực hiện; tiếp tục lựa chọn các thành tố đặc trưng, điểm mạnh của Thủ đô, để quảng bá hình ảnh địa phương theo Khung truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

- Tăng cường công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận trong và ngoài nước đưa tin về Thành phố và các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; chủ động xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Thành phố, đồng thời cung cấp thông tin và giải thích, làm rõ.

- Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo, công tác biên giới lãnh thổ với các nội dung trọng tâm:

+ Các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, lập trường về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và những đóng góp của Việt Nam để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế.

+ Vấn đề bảo tồn, khai thác, phát triển kinh tế biển bền vững, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tập trung tuyên truyền, thông tin đối ngoại kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; giới thiệu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển bền vững kinh tế biển và tuyên truyền, thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam.

+ Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ Việt Nam với các nước; chú trọng các nội dung hợp tác liên quan đến biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; những nỗ lực, quyết tâm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước.

- Triển khai tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông của cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp công tác với UBND thành phố Hà Nội; Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan thành phố Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã; các Trang thông tin điện tử, mạng xã hội có độ lan tỏa lớn... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tin, bài viết, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình, phim tài liệu, phim ngắn... Chú trọng thực hiện các sản phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, có tính định hướng cao, dễ lan tỏa trên không gian mạng, thu hút người đọc như: video clip, phim tài liệu đa ngôn ngữ, USB, xuất bản sách sử dụng QR code có đường dẫn đến các báo điện tử đăng tải các thông tin chính thống.

(Phụ lục nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội thuộc nhiệm vụ chi cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023. Thực hiện chế độ báo cáo UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố định kỳ 6 tháng và tổng kết năm 2023.

- Chủ trì tham mưu UBND Thành phố công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương ra nước ngoài theo cách làm mới.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp công tác với UBND Thành phố, triển khai tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia...

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố; chủ động cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thủ đô và Quốc gia trong năm 2023.

- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương, đơn vị. Đề xuất khen thưởng đột xuất, thường xuyên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

3. Các Sở, Ban, ngành Thành phố

- Thực hiện các nội dung công việc được giao tại các văn bản của UBND Thành phố; tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 theo các nội dung công việc được nêu tại mục II và Phụ lục kèm theo Kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thành phố: thông tin các văn bản, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các hoạt động đối ngoại của Thành phố và đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Phổ biến các văn bản pháp lý, tài liệu tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, công tác biển, đảo tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

4. Các cơ quan báo chí Thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

- Các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tăng cường thông tin về Thủ đô ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử..., chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử.

- Báo Kinh tế và Đô thị: Nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên Chuyên trang Hanoitimes, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chủ động nâng cao chất lượng thông tin về hoạt động đối ngoại bằng nhiều hình thức: Hội nghị báo cáo viên, trên hệ thống thông tin cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử..., góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức của các cấp chính quyền, Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, Nhân dân trong và ngoài nước, cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam và bạn bè quốc tế.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị; gắn với việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên về công tác thông tin đối ngoại năm 2023.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2023, UBND Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của Thành phố, xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị, định kỳ báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện (báo cáo 6 tháng trước ngày 20/6 và báo cáo năm trước ngày 20/11, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung)./.

 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo chí Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền,  KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXThủy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Hà Minh HảiPHỤ LỤC

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/3/2023)

TT

Nội dung, quy mô công việc

Tiến độ thời gian

Cơ quan phụ trách

Cơ quan phối hợp

I

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tuyên truyền đối ngoại của Thành phố trên các phương tiện truyền thông: Kênh truyền hình VTV4, Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia (VOV5) và Kênh đối ngoại (VTC10); Trang Thăng Long - Hà Nội của Báo điện tử Vietnamplus (TTXVN); Trang Thủ đô Hà Nội của Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Chuyên trang tiếng Anh Hanoitimes của Báo Kinh tế và Đô thị.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp công tác với UBND Thành phố, triển khai tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của Thành phố.

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

3

Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí ngoài nước thông tin về thành phố Hà Nội (Thông tấn xã Việt Nam).

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tấn xã Việt Nam

4

Duy trì hoạt động của trang tiếng Anh trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (phiên bản tiếng Anh).

Trong năm 2023

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội - Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Xây dựng và tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tháng 3/2023

Sở Thông tin và truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương ra nước ngoài theo cách làm mới

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan

8

Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền các sự kiện đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2023; tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo Chương trình hành động của Chính phủ được ban hành tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền...

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan

9

Tổ chức đào tạo: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách TTĐN các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã (về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế; tuyên truyền biển, đảo; thông tin tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế...)

Quý III/2023

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, các Sở, ngành, Phòng VHTT, quận, huyện, thị xã

10

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan

11

Tham mưu UBND Thành phố xây dựng báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

Trong năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

II

SỞ NGOẠI VỤ

 

 

 

1

Tiếp tục nghiên cứu việc đa dạng hóa hình thức và đẩy mạnh nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nội dung thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin hiện có và phát triển thêm các hình thức thông tin khác, tăng cường các bài bình luận quốc tế sâu sắc.

Trong năm 2023

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai, lồng ghép nội dung công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại gắn với nhiệm vụ, hoạt động đối ngoại của Thành phố, đảm bảo hiệu quả và thích ứng với tình hình mới.

Trong năm 2023

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng cho công tác thông tin đối ngoại. Phát triển thông tin đối ngoại theo hướng đa ngôn ngữ, tập trung xây dựng và hoàn thiện trang thông tin điện tử của Sở phiên bản tiếng Anh.

Trong năm 2023

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các tổ chức PCPNN; huy động sự tham gia, đóng góp của các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của Thủ đô.

Trong năm 2023

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình, phân tích xu thế quốc tế và có đề xuất, tham mưu về các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin đối ngoại kịp thời, hiệu quả cho UBND Thành phố.

Trong năm 2023

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

III

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

 

 

1

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin đối ngoại năm 2023: “Dịch thuật tin, bài tiêu biểu về các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của Trung ương và Thành phố”.

Trong năm 2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tổ chức các chương trình giao lưu về thể thao trên địa bàn Thành phố

Tháng 5/2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức về tuyên truyền thông tin đối ngoại cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội.

Tháng 8/2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trang trí, cổ động trực quan tại các sự kiện lớn, trọng đại của Thủ đô và đất nước với bạn bè quốc tế.

Trong năm 2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Tiếp tục nghiên cứu triển khai các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Đề án Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030, tầm nhìn 2045.

Trong năm 2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra từ ngày 13/4 đến 15/4/2023 tại Hà Nội.

Tháng 4/2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Phối hợp, hỗ trợ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa “Ngôi làng Châu Âu” từ ngày 12/5 đến 14/5/2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tháng 5/2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

8

Phối hợp với một số Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với phía bạn theo yêu cầu.

Trong năm 2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

9

Chủ trì, phối hợp với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện “Giao lưu văn hóa quốc tế” tại Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 10/2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tháng 10/2023

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

IV

SỞ DU LỊCH

 

 

 

1

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của Thủ đô trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước (VTV, HanoiTV...), các kênh truyền thông quốc tế, trang website, các nền tảng mạng xã hội (youtube, facebook, tiktok...) và các hình thức tuyên truyền quảng bá khác phù hợp...

Trong năm 2023

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Chương trình tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của Thủ đô trên kênh CNN.

Trong năm 2023

Sở Du lịch

Kênh truyền hình CNN

3

Tổ chức các chuỗi hoạt động, sự kiện, lễ hội sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô thu hút khách du lịch như: Chương trình Du lịch Hà Nội chào năm mới 2023 (tháng 01/2023); Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023 (quý II/2023), Festival Áo dài Hà Nội (quý IV/2023)...

Trong năm 2023

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Hợp tác phát triển du lịch với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế về du lịch.

Trong năm 2023

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không tổ chức các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội ở trong nước và nước ngoài...

Trong năm 2023

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Tham gia Hội nghị thường niên và các hoạt động của Hội đồng Xúc tiến du lịch Châu Á (CPTA). Tiếp tục tham dự hội nghị và các hoạt động hợp tác phát triển du lịch của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương (TPO). Liên minh hợp tác các thành phố du lịch Mê Kông - Lan Thương và các hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế khác.

Trong năm 2023

Sở Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

V

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

 

1

Trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo Thành ủy và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố năm 2023 theo quy định.

Trong năm 2023

Sở Tài chính

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ban, ngành, đoàn thể

2

Phối hợp các cơ quan, đơn vị giải quyết, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định đối với những trường hợp có khó khăn, vướng mắc về kinh phí của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Trong năm 2023

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

1

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố về công tác thông tin đối ngoại, các thông tin liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở lên website của Sở.

Hàng tháng

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Thực hiện tuyên truyền hoạt động của ngành công thương trên các báo, tạp chí.

Thường xuyên

Sở Công Thương

 

3

Tổ chức triển khai các chương trình nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô như:

- Hội nhập quốc tế, xuất nhập khẩu;

- Tổ chức các hội nghị kết nối về thương mại điện tử kết hợp khu trưng bày sản phẩm, các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử Amazon, Alibaba, Google...nhằm hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa;

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội, các đơn vị liên quan tổ chức Sự kiện ngày không dùng tiền mặt đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi thói quen, hành vi thanh toán theo hướng văn minh, hiện đại;

- Đẩy mạnh hợp tác, các hoạt động liên kết vùng, phát huy thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của các địa phương và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung-cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương;

- Tổ chức các chương trình: Chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng; triển khai Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội;

- Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực;

- Chương trình Khuyến công;

- Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Chương trình quốc gia về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong năm 2023

Sở Công Thương

Các doanh nghiệp, hiệp hội; các cơ quan, đơn vị liên quan

VII

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

1

Phối hợp cung cấp thông tin giới thiệu về các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố.

Hàng quý

Sở Kế hoạch và Đầu tư

BQL các Khu công nghiệp và chế xuất HN; BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Trung tâm XTĐT, TM và DL TP và các đơn vị khác liên quan.

2

Cập nhật thông tin chính sách pháp luật về đầu tư nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Hàng quý

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Phối hợp tổng hợp thông tin cho Lãnh đạo Thành phố tham dự các đoàn công tác tại nước ngoài hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tiếp các đại sứ, doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu thông tin hợp tác đầu tư với Hà Nội.

Định kỳ hoặc đột xuất

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Phổ biến thông tin, chính sách cho các cơ quan và doanh nghiệp về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố năm 2023 thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, đối thoại doanh nghiệp.

Định kỳ hoặc đột xuất

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Trung tâm XTĐT, TM và DL TP

VIII

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ

1

Duy trì việc tổ chức các hoạt động thường niên: Chào năm mới, Hành trình hữu nghị; Kỷ niệm 145 ngày Quốc khánh CH Bulgaria; Tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Australia và 235 năm Quốc khánh Australia...

Trong năm 2023

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Tiếp tục triển khai dự án phi chính phủ nước ngoài tại một số quận, huyện tại Hà Nội.

Trong năm 2023

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Tăng cường tuyên truyền về kết quả công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô và Đại hội đại biểu Liên hiệp lần thứ VI, tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân, tổ chức nghe tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên.

Trong năm 2023

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, tình hình phục hồi phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước trên Trang thông tin điện tử và Bản tin “Hữu nghị và Hợp tác” của Liên hiệp; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, Thủ đô tăng cường tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân; xuất bản Bản tin “Hữu nghị và Hợp tác” song ngữ định kỳ hằng tháng.

Trong năm 2023

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

IX

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI

1

Thực hiện nhiệm vụ phát hành 02 ấn phẩm định kỳ: Xuất bản Bản tin “Hà Nội hội nhập và Phát triển”, định kỳ hằng tháng; Đặc san “Kinh tế - Xã hội Thủ đô”, định kỳ 02 tháng/01 số.

Trong năm 2023

Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

X

CÔNG AN THÀNH PHỐ

 

 

 

1

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; phối hợp các đơn vị liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài, các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2023

Công an Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ

2

Chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan trong công tác nắm tình hình, phát hiện, triển khai các biện pháp ngăn chặn các âm mưu, hoạt động gây rối của thế lực thù địch.

Trong năm 2023

Công an Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Kịp thời cung cấp thông tin quốc tế, quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế và khu vực cho Sở Ngoại vụ phục vụ công tác tuyên truyền.

Trong năm 2023

Công an Thành phố

Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền thông qua Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc, trang Thông tin điện tử tổng hợp và Fanpage của Công an Thành phố.

Trong năm 2023

Công an Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quanTỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN VỀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Tờ trình số 101/TTr-STTTT ngày 23/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên cơ quan

Văn bản góp ý

Ý kiến góp ý

Giải trình, tiếp thu

1.

Ban Tuyên giáo Thành ủy

1390-CV/BTGTU ngày 02/3/2023

- Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo.

- Một số góp ý trực tiếp tại dự thảo (bản sửa gửi kèm).

Tiếp thu

2

Sở Công Thương

740/SCT-XNK ngày 23/02/2023

- Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo

- Đề nghị sửa Phụ lục dự thảo, mục VI, nhiệm vụ của Sở Công Thương như sau: “Tổ chức các hội nghị kết nối về thương mại điện tử kết hợp khu trưng bày sản phẩm, các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử Amazon, Alibaba, Google ...nhằm hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa”.

Tiếp thu

3.

Sở Du lịch

153/SDL-QHPTTNDL ngày 28/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

4.

Sở Khoa học và Công nghệ

371/SKHCN-VP ngày 27/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

5.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

882/SKH&ĐT-KTĐN ngày 28/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

6.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

564/SLĐTBXH-VP ngày 22/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

7.

Sở Ngoại vụ

200/NV-LS-NVNONN ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

8.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

808/QHKT-VP ngày 27/02/2023

- Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo.

- Đề nghị lưu ý một số nội dung:

+ Dự thảo xem xét quy định rõ về nhiệm vụ tổ chức thực hiện của các Sở ngành nói chung (ngoài các đơn vị cụ thể được nêu tại dự thảo).

+ Về nội dung các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo định kỳ: xem xét cho phép các đơn vị sở ngành nói chung được lồng ghép kế hoạch thực hiện trong các kế hoạch khác của đơn vị. Nội dung báo cáo định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông cần có văn bản đề nghị, trong đó có định hướng các lĩnh vực, nội dung cần tập trung báo cáo của từng đơn vị, nhóm đơn vị.

Tiếp thu

9.

Sở Tài chính

1036/STC-TCHCSN ngày 28/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

10.

Sở Văn hóa và Thể thao

433/SVH&TT-VP ngày 23/02/2023

- Cơ bản thống nhất với dự thảo.

- Bổ sung một số hoạt động:

+ Phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra từ ngày 13/4 đến 15/4/2023 tại Hà Nội.

+ Phối hợp, hỗ trợ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa “Ngôi làng Châu Âu” từ ngày 12/5 đến 14/5/2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Phối hợp với một số Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với phía bạn theo yêu cầu.

+ Chủ trì, phối hợp với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức sự kiện “Giao lưu văn hóa quốc tế” tại Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 10/2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tiếp thu

11.

Sở Xây dựng

1033/SXD-TTr ngày 23/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

12.

Sở Y tế

781/SYT-KHTC ngày 27/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

13.

Sở Giáo dục và Đào tạo

588/SGDĐT-VP ngày 06/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

14.

Viện Quy hoạch xây dựng HN

345/VQH-KHCN ngày 06/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

15.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

88/VNC-VHXH ngày 24/02/2023

- Cơ bản thống nhất với dự thảo.

- Đề nghị sửa lỗi chính tả tại dòng 24, trang 5, mục 5 (phần II, Nội dung).

-Tại phần Phụ lục nhiệm vụ, mục IX, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đề nghị chỉnh sửa: Chuyển cụm từ Đặc san kinh tế - xã hội Thủ đô thêm dấu ngoặc kép là Đặc san “Kinh tế - xã hội Thủ đô”; bỏ nội dung 2 (mục IX, trang 15).

Tiếp thu

16.

Thanh tra Thành phố

821/TTTP-VP ngày 28/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

17.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dựng TP

373/BQLDADD-HCTC ngày 27/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

18.

Ban Dân tộc

61/BDT-NV ngày 23/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

Đề nghị sửa lỗi chính tả tại trang 5, khổ 4.

Tiếp thu

19.

Bộ Tư lệnh Thủ đô

292/CCT-TuH ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo

 

20.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

264/BQL-KHTH ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

21.

Cục Thống kê TP Hà Nội

90/CTK-TH ngày 23/02/2023

- Cơ bản thống nhất với dự thảo.

- Một số ý kiến góp ý:

+ Tại mục IV tổ chức thực hiện (nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông), đề nghị đưa các phần đơn vị chủ trì lên trên, mục phối hợp đưa xuống sau cùng.

+ Tại phần Phụ lục (nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông), đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ “Tham mưu UBND Thành phố xây dựng báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và cả năm 2023”.

Tiếp thu

22

Cục Thuế TP Hà Nội

8206/CTHN-TTHT ngày 28/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

23.

Công an Thành phố

1463/CAHN-PA03 ngày 03/3/2023

Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ của Công an Thành phố trong phần Phụ lục, cụ thể:

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; phối hợp các đơn vị liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài, các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn thành phố.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan trong công tác nắm tình hình, phát hiện, triển khai các biện pháp ngăn chặn các âm mưu, hoạt động gây rối của thế lực thù địch.

- Kịp thời cung cấp thông tin quốc tế, quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế và khu vực cho Sở Ngoại vụ phục vụ công tác tuyên truyền.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền thông qua Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc, trang Thông tin điện tử tổng hợp và Fanpage của Công an Thành phố.

Tiếp thu

24.

UBND quận Ba Đình

257/UBND-VHTT ngày 02/3/2023

- Cơ bản thống nhất với dự thảo.

- Tại Mục 5. Phần IV. Tổ chức thực hiện, UBND các Quận, huyện, thị xã: “Chủ động nâng cao chất lượng thông tin về hoạt động đối ngoại bằng nhiều hình thức: Hội nghị báo cáo viên, trên hệ thống thông tin cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử, Trang Zalo quận, huyện, thị xã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức của các cấp chính quyền, nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhân dân trong và ngoài nước, cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam và bạn bè quốc tế”.

Tiếp thu

25.

UBND quận Bắc Từ Liêm

447/UBND-VHTT ngày 23/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

26.

UBND quận Cầu Giấy

175/UBND-VHTT ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

27.

UBND quận Đống Đa

21/VHTT-TTTT ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

28.

UBND quận Hà Đông

413/UBND-VHTT ngày 01/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

29.

UBND quận Hoàn Kiếm

234/UBND-VHTT ngày 28/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

30.

UBND quận Hoàng Mai

338/UBND-VHTT ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

31.

UBND quận Long Biên

323/UBND-VP ngày 27/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

32.

UBND quận Nam Từ Liêm

289/UBND-VHTT ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

33.

UBND quận Tây Hồ

256/UBND-VHTT ngày 28/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

34.

UBND quận Thanh Xuân

233/UBND-VH&TT ngày 23/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

35.

UBND huyện Ba Vì

23/VHTT ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

36.

UBND huyện Chương Mỹ

212/UBND-VHTT ngày 23/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

37.

UBND huyện Đan Phượng

36/VHTT ngày 27/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

38.

UBND huyện Hoài Đức

31/VHTT ngày 22/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

39.

UBND huyện Phú Xuyên

281/UBND-VHTT ngày 27/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

40.

UBND huyện Quốc Oai

546/UBND-VHTT ngày 03/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

41.

UBND huyện Thanh Oai

273/UBND-VHTT ngày 23/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

42.

UBND huyện Thanh Trì

33/VHTT ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

43.

UBND huyện Ứng Hòa

220/UBND-VHTT ngày 22/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

44.

UBND thị xã Sơn Tây

19/VHTT-CNTT ngày 24/02/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

45.

UBND huyện Mê Linh

467/UBND-VHTT ngày 06/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

46.

UBND huyện Đông Anh

42/VH&TT ngày 03/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

47.

UBND huyện Sóc Sơn

440/UBND-VH&TT ngày 02/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

48.

UBND quận Hai Bà Trưng

268/UBND-VHTT ngày 03/3/2023

Thống nhất với dự thảo.

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.