Open navigation

Công văn 3979/UBND-VX ngày 27/10/2022 Triển khai Nghị quyết 16_2022_NQ-HĐND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3979/UBND-VX

Về triển khai Ngh quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11/10/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
 - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, kỳ họp thứ bảy về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện chặt ch Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời báo cáo, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chỉ đạo./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban VHXH - HĐND.TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, KT, TH;
 - Lưu: VT, (VX-VN).

(Kèm NQ số 16/2022/NQ-HĐND)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.