Open navigation

Công văn 1061/TCT-TTKT ngày 03/04/2023 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế trong thời gian

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/TCT-TTKT

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế trong thời gian tới

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 15/02/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Công Thương về việc thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023;

Thực hiện Công văn số 10/BC-BCĐ ngày 06/3/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;

Thực hiện Thông báo số 39/TB-VPTT ngày 06/3/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc thông báo kết luận của đồng chí Hồ Đức Phớc, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính về báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó để triển khai thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, công điện, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ tài chính về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

+ Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới (Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015); thực hiện các chỉ thị, công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá (Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/09/2014); về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền (Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/06/2018); về chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền (Công điện số 871/CĐ-TTg ngày 29/09/2022);

+ Thực hiện các kế hoạch, công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa (Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/09/2022); về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế (Kế hoạch số 111/KH-BCĐ389 ngày 22/11/2022); về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng, dầu (Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/06/2017); về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng (Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13/12/2017); về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá xì gà (Công điện số 229/CĐ-BCĐ389 ngày 15/06/2018); về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản (Công văn số 24/BCĐ389-VPTT ngày 18/12/2018); về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển (Công văn số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019); về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử (Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389 ngày 09/10/2020); về kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam (Công văn số 11/BCĐ389-VPTT ngày 19/05/2021); về kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam (Công văn số 12/BCĐ389-VPTT ngày 25/05/2021); về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng, than trên các tuyến biên giới, vùng biển (Công văn số 20/BCĐ389-VPTT ngày 21/11/2021).

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới trên các tuyến biên giới, vùng biển, địa bàn nội địa, cảng hàng không quốc tế, hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là đối với một số mặt hàng trọng điểm như ma túy, thuốc nổ, thuốc lá điếu, xăng, dầu, phân bón...bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng.

- Chủ động nắm chắc, đúng tình hình; địa bàn, đối tượng trọng điểm, mặt hàng, các hoạt động nổi lên; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới; đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực thuế trên địa bàn phụ trách, quản lý.

- Thực hiện tốt các chức năng trong công tác quản lý của cơ quan thuế; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, công điện, chuyên đề, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của trên về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chuyên đề, cao điểm, giải pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới và trên các nền tảng số. Đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý hóa đơn, ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế.

- Chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp các lực lượng, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, nổi cộm;

- Tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo của tổ chức, cá nhân; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường dây nóng. Đề cao và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, bao che, tiếp tay, bảo kê hoặc tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, bất cập, sơ hở, chồng chéo; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và tổ chức thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Đơn vị Thường trực BCĐ 389 Bộ Tài chính;
- Quyền Tổng cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.