Open navigation

Công văn 4030/CTHN-TTHT ngày 07/02/2023 Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4030/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại & Vận tải Thái Tân 
Đ/c: Nhà 29, Biệt thự 3, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội - MST: 0101188943

Trả lời công văn số 12/CV-TT/2023 ngày 18/1/2023 của Công ty TNHH Thương mại & Vận tải Thái Tân (sau đây gọi là: Công ty) hỏi về chính sách thuế liên quan đến thuế nhà thầu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Điều 73 quy định về các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

+ Tại Điều 74 quy định về đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử 

+ Tại Điều 76 quy định về đăng ký thuế trực tiếp của nhà cung cấp nước ngoài.

+ Tại Điều 77 quy định về khai thuế, tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp nước ngoài.

+ Tại Điều 78 quy định về nộp thuế trực tiếp của nhà cung cấp nước ngoài 

+ Tại Điều 79 quy định về ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam của nhà cung cấp ở nước ngoài

+ Tại Điều 80 quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài:

“1. Tổng cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp đi với nhà cung cấp ở nước ngoài, có trách nhiệm cấp mã s thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định, tiếp nhận tờ khai thuế và thực hiện các công việc có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài.

2. Cập nhật danh sách các nhà cung cấp nước nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký thuế, kê khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tng cục Thuế.”

+ Tại Điều 81 quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài:

1. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ ca nhà cung cấp ở nước ngoài hoặc thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài mà nhà cung cấp ở nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư này thì tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ hoặc phân phối hàng hóa, dịch vụ thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì Công ty TNHH Thương mại & Vận tải Thái Tân (công ty mua dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài) không phải thực hiện khấu trừ và kê khai nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài theo quy đnh tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vưng mắc, công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website: http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thái Tân được biết và thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT5;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.