Open navigation

Công văn 4062/TCT-CS ngày 07/11/2022 Tiền thuê đất dự án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4062/TCT-CS

V/v: tiền thuê đất dự án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 3414/CTTGI-HKDCN ngày 18/07/2022 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

- Căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (nay là tài sản công) qua các thời kỳ;

- Tại khoản 4, khoản 5 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

“Điều 136. Điều khoản chuyển tiếp

...4. Đi với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phát sinh từ thời điểm Nghị định này.

5. Đối với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định này.”

2. Quy định của pháp luật về xã hội hóa và tiền thuê đất

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

- Căn cứ Điều 10 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

- Căn cứ điểm a mục I phần VIII Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP;

- Căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP;

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1, Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

3. Quy định của pháp luật về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập quy định:

“Điều 6. Quy định về các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ

1. Đơn vị được góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật để mở rộng cơ sở, phát triển các dịch vụ, kỹ thuật; triển khai các kỹ thuật ngoài danh mục kỹ thuật và nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức các hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội nhưng phải phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luậtViệc góp vốn, huy động vn, liên doanh, liên kết phải được hạch toán theo dõi riêng hoặc thành lập cơ sở hạch toán độc lập.

2. Trường hợp thành lập cơ sở hạch toán độc lập trong khuôn viên hiện có của đơn vị: Đơn vị phải xây dựng Đề án báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt; cơ sở hạch toán độc lập phải là đơn vị kế toán cấp dưới của đơn vị, do đơn vị trực tiếp quản lý, điều hành, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư và được giao quyn tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành.”

4. Như vậy, pháp luật về quản lý tài sản công qua các thời kỳ không có quy định về hình thức đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp để liên doanh, liên kết thực hiện dự án đầu tư; Pháp luật về xã hội hóa quy định cơ sở thực hiện xã hội hóa được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần, vốn góp từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, không có quy định hình thức doanh nghiệp bỏ 100% vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong khuôn viên đất của cơ sở xã hội hóa. Ngoài ra, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế chủ trì ban hành.

Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để rà soát lại việc hợp tác kinh doanh giữa Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Thuận Phú thực hiện dự án “Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu và kỹ thuật cao” đảm bảo theo đúng quy định pháp luật từng thời kỳ; trường hợp chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo xin ý kiến Bộ Y tế về các nội dung hợp tác kinh doanh liên quan đến quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP. Ngoài ra, do Liên danh giữa Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Thuận Phú không thành lập cơ sở hạch toán độc lập hoặc pháp nhân mới để thực hiện Dự án nên không đáp ứng đủ điều kiện để được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.