Open navigation

Công văn 57306/CTHN-TTHT ngày 23/11/2022 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57306/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam
(Đ/c: T13 Keangnam Hanoi Lanmark Tower, khu E6, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - MST: 0106045931)

Ngày 13/10/2022, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 102/2022/CV-SAHN ngày 11/10/2022 của Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam hỏi về thuế TNDN với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khoản thu nhập khác gồm:

“Điều 7. Thu nhp khác

7. Thu nhp từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vn.

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lch còn li tính vào thu nhp khác khxác định thu nhập chu thuế.

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chtrả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật thuế TNDN không quy định việc xác định khoản thu nhập dự kiến thu được nhưng chưa thực tế phát sinh được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế. Trường hợp Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam thực tế phát sinh khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế thực tế phát sinh thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
 - Phòng NVDTPC;

- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TT
HT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.