Open navigation

Công văn 60510/CTHN-TTHT ngày 08/12/2022 Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ Ủy ban nhân dân

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60510/CTHN-TTHT

V/v chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty Cổ phn Tập đoàn Bách Việt

Đ/c: Tầng 3 Tòa nhà River Park, Số 69, đường Vũ Trọng Phụng, 
P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội; MST: 0105019015

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 73/2022/CV-BVG ngày 17/11/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi tài trợ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch của UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết 2.32 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.32. Chủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, t chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty tài trợ cho UBND huyện Việt Yên lập điều chỉnh Quy hoạch đô thị Việt Yên thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại tiết 2.32 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT 9;
- Phòng: NVDTPC;
- Website CTHN;
 - Lưu:VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.