Open navigation

Công văn 5424/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2022 Hàng hóa là thuốc lá điện tử thuốc lá thế hệ mới gửi kho ngoại quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5424/TCHQ-GSQL

V/v hàng hóa là thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới gi KNQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

 Kính gi: Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Hải Đăng.
(Khu đô thị Green Park, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tnh Qung Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 02/HĐ-CV ngày 12/12/2022 của Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Hải Đăng đề nghị hướng dẫn thủ tục hi quan đi mặt hàng thuc lá điện t, thuốc lá thế h mới gửi kho ngoại quan mà Công ty đã ký hđồng với đi tác nước ngoài gi kho ngoại để xuất sang Trung Quốc; căn cứ Luật Hi quan, Luật qun lý ngoại thương; căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sa đi bổ sung tại Nghị định s 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý ngoại thương và các văn bn quy phạm pháp luật liên quan; Tng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty liên hệ với các Chi cục Hi quan quản lý kho ngoại quan để thực hiện thủ tục hi quan đối với mặt hàng thuốc lá thế hệ mới gi kho ngoại quan cho các lô hàng đã ký hợp đng với đối tác nước ngoài gi kho ngoại quan đề xuất sang nước thứ ba theo quy định tại khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; không được nhập khẩu vào ni địa để tiêu thụ; v ca khđể xuất khu, tái xuất thực hiện theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính ph.

Tng cục Hi quan có ý kiến để Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Hi Đăng biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.