Open navigation

Công văn 5635/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2022 Kê khai tờ khai xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5635/TCHQ-GSQL

V/v kê khai tờ khai xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời công văn số 0712/XNK/HT-HQ ngày 07/12/2022 của Công ty TNHH hóa dược Hữu Tín và công văn số 0512/XNK-KV-HQ ngày 05/12/2022 Công ty TNHH Kiến Vương về việc kê khai số hóa đơn trên tờ khai xuất khẩu tại ch theo hướng dẫn s 8042/BTC-TCHQ ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính ph quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ khoản 3 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sđổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu tại chỗ;

Theo hướng dẫn tại công văn số 8042/BTC-TCHQ ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về việc s dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu tại ch, nhập khẩu tại chỗ thì trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (kể cả cơ s gia công hàng hóa xuất khẩu) khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ người khai hải quan khai chỉ tiêu “Số” trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ vào chỉ tiêu “Số hóa đơn” trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hi quan hướng dẫn để Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - C
ông ty TNHH hóa dược Hữu Tín;
 (Đ/c: Lô C2, đường s
 2 KCN Hải Sơn,
Đức Hòa H, huyện Đc Hòa, Long An)
- Công ty TNHH Kiến Vương;
 (Đ/c: Lô 22 đư
ờng s 7, KCN Tân To,
phưng Tân To A, quận nh Tân, TP. HCM)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.