Open navigation

Công văn 5276/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2022 Thực thi sở hữu trí tuệ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5276/TCHQ-GSQL

V/v vướng mc thực thi SHTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 9790/HQHP-GSQL ngày 17/10/2022 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyn sở hu trí tuệ (SHTT) đối với lô hàng thuộc tờ khai nhập khẩu số 10436920746 ngày 22/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư AV Việt Nam, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện đúng các quy định về tạm dừng làm thủ tục hải quan trong trường hợp nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT tại Điều 218 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 76 Luật Hải quan, Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ, Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020).

Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bo hộ, phạm vi bo hộ quyền sở hu trí tuệ, hết thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan mà cơ quan hi quan chưa nhn được kết quả xử lý tranh chấp, khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và người nộp đơn đề nghị tạm dừng không khi kiện dân sự thì tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng thuộc tờ khai nhập khẩu số 10436920746 ngày 22/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư AV Việt Nam.

Tổng cục Hải quan có ý kiến trên, gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;
 - PTCT Lưu Mạnh Tư
ng;
- Cục ĐTCBL;
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
 Âu Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.