Open navigation

Công văn 2305/TCT-VP ngày 08/06/2023 Tăng cường phối hợp truyền thông về hoạt động của cơ quan thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/TCT-VP

V/v tăng cường phối hợp truyền thông về hoạt động của cơ quan thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trương “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” trong thời gian vừa qua, ngành Thuế đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phù hợp điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, từ đó mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tiết giảm chi phí xã hội và tăng cường tính công khai, minh bạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội và chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai các chính sách giảm thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp tục phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Có được kết quả hôm nay, bên cạnh việc phát huy truyền thống đoàn kết, toàn ngành Thuế đã đổi mới, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn có sự chung tay phối hợp tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023), Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tổ chức chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, từ đó tăng cường công tác phối hợp, từ đó tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kính chuyển Văn phòng Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Q. Tổng cục trưởng Mai
 Xuân Thành (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.