Open navigation

Công văn 2436/TCT-TVQT ngày 15/06/2023 Đôn đốc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2436/TCT-TVQT

V/v đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Công nghệ Thông tin;
 - Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế.

Thực hiện Công văn số 727/KHTC-ĐTXD ngày 30/5/2023 của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính về việc đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế, đơn vị thuộc Tổng cục (gọi tắt là đơn vị) tập trung thực hiện quyết liệt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cụ thể như sau:

1. Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện ngay và chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao và hiệu quả sử dụng vốn.

3. Rà soát kỹ từng thủ tục, từng khâu trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của từng dự án, xác định các khó khăn, vướng mắc phát sinh, có biện pháp tháo gỡ kịp thời; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, không để tồn đọng chờ đến cuối năm mới thanh toán.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022, số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về công tác chấp hành chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ theo Công văn số 1630/TCT-TVQT ngày 09/5/2023 của Tổng cục Thuế. (Lưu ý: Tại biểu mẫu số 2a kèm theo Công văn số 1630/TCT-TVQT ngày 09/5/2023, các đơn vị báo cáo rõ tiến độ thực hiện của từng dự án đến thời điểm lập báo cáo tại cột “ghi chú”).

6. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Tổng cục Thuế về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
 - Lưu: VT, Vụ TVQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
 Nguyễn Đức Dương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.