Open navigation

Công văn 411/TB-TCT ngày 09/06/2023 Phân công thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm tháng 6 năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/TB-TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023 

 THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC THUẾ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2023

Ngày 02/6/2023, đồng chí Mai Xuân Thành - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 5 năm 2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, đại diện Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Thuế. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các Vụ/đơn vị và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế tại Hội nghị, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Tổng cục Thuế phân công các nhiệm vụ, công tác thuế trọng tâm tháng 6 năm 2023 chi tiết, cụ thể theo phụ lục đính kèm.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị căn cứ phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị và các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này để quán triệt tới cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế tháng 6 và Quý II năm 2023, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao.

2.2. Các Vụ/đơn vị căn cứ các nhiệm vụ thường xuyên được giao tại các Thông báo của Tổng cục Thuế từ đầu năm 2023 đến nay, chủ động triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ định kỳ, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đã đăng ký có thời hạn để đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đã đăng ký.

3. Các Vụ, đơn vị tập trung rà soát các văn bản còn tồn đọng (nội dung, thời hạn trả lời,...) để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc của các Cục Thuế, người dân, doanh nghiệp. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, trình Tổng cục, báo cáo Bộ, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết (Tổng cục Thuế đã có công văn số 855/TCT-VP ngày 22/3/2023 gửi Thủ trưởng các Vụ, đơn vị về việc tăng cường xử lý văn bản, nhiệm vụ được giao).

Tổng cục Thuế thông báo để các Vụ/đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn;
- Đoàn Thanh niên CQ Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




 Đoàn Xuân Toản



PHỤ LỤC: 

CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI TRONG THÁNG 6 NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 411/TB-TCT ngày 09 tháng 6 năm 2023)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

Kết quả/sản phẩm

1

Công tác Thu NSNN 

1.1

Phân tích, đánh giá kỹ tình hình kết quả thu 5 tháng đầu năm 2023; Tập trung rà soát lại toàn bộ các nguồn thu, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa để tổ chức các biện pháp khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu;

Bám sát, thường xuyên cập nhật và đánh giá tình hình, nhận định xu hướng, diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới trung và dài hạn;

Phối hợp với Cục Thuế DNL, các Cục Thuế địa phương để thường xuyên, liên tục cập nhật, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của các Tập đoàn, Tổng công ty lớn; phân tích, dự báo sát tiềm năng phát triển của một số ngành nghề, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các ngành nghề, lĩnh vực sẽ gặp khó khăn, có mức độ ảnh hưởng, tác động lớn tới thu ngân sách.

Kịp thời báo cáo Tổng cục tham mưu Bộ Tài chính, Chính phủ phương án, kịch bản điều hành thu NSNN phù hợp từ nay tới cuối năm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023;

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DT

DNL, KK, CNTT, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Trước ngày 21/6/2023

Tờ trình Báo cáo Tổng cục

1.2

Giao dự toán quý III/2023 cho các Địa phương

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DT

DNL, KK, CNTT, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Văn bản của Tổng cục Thuế giao dự toán thu NSNN Quý III/2023 cho các Cục Thuế địa phương

1.3

Tổ chức rà soát, đánh giá tác động của các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2023 đến nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023;

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DT

KK, CS, DNNCN, QLN, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

 

Báo cáo Tổng cục về ảnh hưởng của các chính sách miễn, giảm, gia hạn đến nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

1.4

Giao chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2023 cho các Cục Thuế để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DT

Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu

1.5

Đôn đốc các Cục Thuế triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu NSNN phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023 đã đề ra tại Thông báo số 217/TB-TCT ngày 28/4/2023 của Tổng cục Thuế

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DT

Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Hằng tháng

Theo dõi, đôn đốc địa phương thực hiện

1.6

Bám sát diễn biến, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNL, từ đó đánh giá tác động đến thu NSNN tháng 5/2023 và cả năm 2023; Tập trung theo dõi, đánh giá các khoản thu thuộc NSTW gồm: LNCL&CTĐC, chênh lệch thu chi NHNN, các khoản phí thuộc NSTW

Phối hợp chặt chẽ với Vụ DTTT để kịp thời tham mưu cho Tổng cục các giải pháp điều hành thu hiệu quả, phù hợp trong những tháng cuối năm 2023 và xây dựng dự toán thu năm 2024 sát với số phát sinh.

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DNL

DTTT, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Hằng tháng

Tờ trình Báo cáo Tổng cục

1.7

Theo dõi, nắm bắt các diễn biến của tình hình kinh tế - xã hội do thay đổi chính sách, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong và ngoài nước làm ảnh hưởng, tác động đến thu NSNN (các vấn đề về điều hành lãi suất, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, thị trường trái phiếu, bất động sản...). Trường hợp cần thiết tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục, báo cáo Bộ có ý kiến báo cáo Chính phủ xem xét chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai các giải pháp về chính sách tiền tệ phù hợp, thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DNL

DTTT

Hằng tháng

Tờ trình Báo cáo Tổng cục

1.8

Chuẩn bị tài liệu và tham gia cùng Lãnh đạo Tổng cục dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV về kiểm toán quyết toán NSNN năm 2021, đánh giá bổ sung thu NSNN năm 2022, triển khai dự toán năm 2023.

Phó Tổng cục hưởng Phi Vân Tuấn

DT

DNL, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Tài liệu phục vụ Lãnh đạo Tổng cục dự họp

1.9

Xây dựng các phương án đánh giá khả năng thu NSNN năm 2023, dự kiến thu NSNN năm 2024, dự kiến thu 3 năm 2024-2026.

Phó Tổng cục hưởng Phi Vân Tuấn

DT

DNL, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình Báo cáo Tổng cục

2

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

2.1

Rà soát, làm việc với các địa phương có số nợ lớn, đặc biệt là các địa phương lớn về thu ngân sách để làm rõ nguyên nhân nợ;

Đề xuất giải pháp hiệu quả hỗ trợ, chỉ đạo các Cục Thuế, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đôn đốc, áp dụng đầy đủ biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế phù hợp theo đúng quy định, đảm bảo thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN, nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế.

Phó Tổng cục hưởng Vũ Chí Hùng

QLN

Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Quý III

Báo cáo Tổng cục kế hoạch, chương trình làm việc (trong tháng 7/2023);

Báo cáo Tổng cục kết quả làm việc; Đề xuất giải pháp thu nợ hiệu quả (tháng 9/2023).

2.2

Chỉ đạo các Cục Thuế địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình nợ thuế BVMT đối với xăng dầu, tham mưu Tổng cục các giải pháp triển khai quyết liệt, đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, đảm bảo thu hồi đầy đủ tiền thuế nợ vào NSNN

Phó Tổng cục hưởng Vũ Chí Hùng

QLN

DNL, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Quý III, Quý IV năm 2023

Báo cáo Tổng cục kết quả triển khai thu hồi nợ hằng tháng

2.3

Tổng hợp số liệu, chuẩn bị tài liệu báo cáo Tổng kết việc thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

QLN

Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 8 năm 2023

Báo cáo Tổng cục, báo cáo Bộ kết quả triển khai

3

Công tác thanh tra kiểm tra

3.1

Rà soát, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt;

Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức triển khai, tập trung phân tích kỹ rủi ro, thu thập thông tin doanh nghiệp trước khi triển khai, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả, chất lượng, các cuộc thanh kiểm tra.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

TTKT

DNL, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Văn bản chỉ đạo Cục Thuế;

Báo cáo Tổng cục lộ trình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Thuế; trình kế hoạch kiểm tra chuyên đề.

3.2

Tổ chức rà soát, phân tích hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tại bàn và thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT;

Nghiên cứu, tham mưu cho Tổng cục phương án hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo tỷ lệ phù hợp giữa số cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

TTKT

 

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục kết quả rà soát, đề xuất phương án

4

Công tác kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế

4.1

Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, tiền thuê đất năm 2022

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

KK

CS, DNL, DNNCN, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục kết quả rà soát

4.2

Tổng hợp về kết quả thực hiện miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, tiền thuê đất năm 2023, cung cấp số liệu kịp thời cho Vụ DTTT để đánh giá, dự báo số thu NSNN hằng tháng, quý và cả năm 2023, dự toán thu NSNN năm 2024

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

KK

DTTT, DNL, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Trước ngày 22 hằng tháng

Báo cáo số liệu miễn, giảm, gia hạn

4.2

Đối chiếu chênh lệch số liệu thu nộp NSNN hàng ngày từ cơ sở dữ liệu của ngành Thuế và số liệu của KBNN;

Phối hợp rà soát cơ sở pháp lý của việc NNT nộp vào NSNN thông qua các trung gian thanh toán (như thông tin của KBNN nêu)

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

KK

CNTT, CS, PC

 

Báo cáo Tổng cục kết quả rà soát, đối chiếu

4.3

Báo cáo Tổng cục kết quả làm việc tại Cục Thuế TP Hà Nội về công tác lựa chọn, kiểm tra mẫu một số hồ sơ hoàn thuế để phân tích, đánh giá cụ thể, chính xác các vấn đề tồn tại, hạn chế chủ quan, khách quan trong công tác hoàn thuế GTGT;

Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác để rà soát, hỗ trợ trực tiếp các Cục Thuế trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT;

Đánh giá, báo cáo rõ thực trạng với Tổng cục Thuế để chỉ đạo công tác hoàn thuế phương án, tiêu chí xác định rõ các hồ sơ đảm bảo điều kiện, chưa đảm bảo điều kiện để giải quyết hoàn thuế GTGT;

Tham mưu Tổng cục chỉ đạo các Cục Thuế thống nhất thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

KK

TTKT, PC, CS, Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất phương án xử lý

4.4

Rà soát kỹ việc cấp mới, đóng mã số thuế, tránh tình trạng hợp pháp hóa cho các doanh nghiệp gian lận mua bán hóa đơn, doanh nghiệp ma...

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

KK

TTKT, QLRR, Cục Thuế các tỉnh,TP

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục kết quả triển khai

4.5

Ban hành bộ tiêu chí rủi ro hoàn thuế, trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng ngay ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT tự động để áp dụng thống nhất (theo đúng quy trình hoàn thuế mới theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023)

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

QLRR

CNTT, KK, Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 9 năm 2023

Quyết định của Tổng cục Thuế (tháng 7 trình TC dự thảo gửi lấy ý kiến các đơn vị; tháng 9 trình TC ban hành)

4.6

Tổ chức tập huấn Quy trình hoàn thuế theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023, hướng dẫn các điểm mới cho các Cục Thuế địa phương để thực hiện thống nhất

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

KK

Các Vụ, đơn vị liên quan; Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục kế hoạch chi tiết tổ chức tập huấn; Xây dựng tài liệu tập huấn; Tổ chức hội nghị

5

Triển khai hóa đơn điện tử

5.1

Hệ thống phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử

 

 

 

 

 

5.1.1

Phân tích, đối chiếu dữ liệu HĐĐT, chuyển các Cục Thuế có liên quan sử dụng phục vụ công tác quản lý thuế trên địa bàn;

Tiếp tục phối hợp với Cục CNTT, Cục Thuế các tỉnh, thành phố để rà soát kỹ, phân tích, đối chiếu dữ liệu hóa đơn và tờ khai để phát hiện rủi ro gian lận hóa đơn

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

QLRR

CNTT, KK, Cục Thuế các tỉnh, TP

hàng tháng

Báo cáo Tổng cục kết quả rà soát, đối chiếu và văn bản gửi Cục Thuế liên quan.

5.1.2

Trình Tổng cục phê duyệt phương án triển khai áp dụng hệ số K phục vụ giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử của NNT

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

QLRR

CNTT

Trước ngày 15/6 năm 2023

Tờ trình phương án triển khai được Tổng cục phê duyệt

5.1.3

Thiết lập hệ thống CNTT đáp ứng phương án triển khai áp dụng hệ số K phục vụ giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử của NNT đã được Tổng cục phê duyệt (tại mục 5.1.2)

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CNTT

QLRR, TTKT, Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Ứng dụng đáp ứng phương án triển khai hệ số K đã được Tổng cục phê duyệt

5.2

Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

 

 

 

 

 

5.2.1

Khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng tình hình triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phân tích, đánh giá bất cập, tồn tại, khó khăn để tham mưu Tổng cục chỉ đạo kịp thời;

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

Các Vụ, đơn vị liên quan; Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục

5.2.2

Chỉ đạo Cục Thuế tổng hợp kết quả triển khai HĐ ĐT khởi tạo từ MTT;

Đánh giá tác động tăng thu NSNN so với trước khi triển khai; phân tích thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là 4 địa phương lựa chọn làm điểm.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

CNTT, Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Văn bản chỉ đạo Cục Thuế (trước 10/6/2023); Tổng hợp báo cáo Tổng cục trước 25/6/2023 (phục vụ báo cáo sơ kết 6 tháng).

5.2.3

Báo cáo Tổng cục phương án triển khai, áp dụng Hóa đơn điện tử khởi tạo từ trụ bơm xăng, dầu tại các cây xăng thuộc các đại lý của Tập đoàn Xăng dầu

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh; Phó Tổng cục hưởng Phi Vân Tuấn

DNL

CNTT, DNNCN

Tháng 6 năm 2023

 

6

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử

6.1

Làm việc với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ cụ thể triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

CNTT, Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục báo cáo Bộ kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng

6.2

Xây dựng Quy trình khai thác thông tin, dữ liệu của các sàn thương mại điện tử cung cấp qua Cổng thông tin TMĐT

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

CNTT, KK, Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 7 năm 2023

Quyết định của Tổng cục Thuế

6.3

Rà soát, đôn đốc các sàn TMĐT còn lại chưa thực hiện chuyển, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Văn bản chỉ đạo Cục Thuế

6.4

Đôn đốc các NCCNN chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng TTĐT của Tổng cục Thuế, nhất là đối với các sàn thương mại điện tử có đặt máy chủ tại nước ngoài

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DNL

 

Hằng tháng

NCCNN đăng ký, khai, nộp thuế

7

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

7.1

Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CS

 

Tháng 6 năm 2023

Dự thảo Nghị định được lấy ý kiến rộng rãi

7.2

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

 

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình báo cáo Bộ sự cần thiết phải xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

7.3

Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước năm 2023

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CS

 

Tháng 6 năm 2023

Nghị định được ban hành

7.4

Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

QLN

 

Tháng 6 năm 2023

Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành về hồ sơ ban hành Nghị quyết, trên cơ sở đó trình Bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đưa vào chương trình xây dựng VBQPPL

7.5

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CS

 

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình báo cáo Tổng cục về dự thảo Thông tư sau khi rà soát, tổng hợp ý kiến các đơn vị thuộc Bộ

7.6

Thông tư hướng dẫn về Thuế TNDN

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CS

 

Tháng 6 năm 2023

Tờ hình báo cáo Bộ xem xét chưa thực hiện sửa Thông tư (sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ)

7.7

Thông tư hướng dẫn về Thuế GTGT

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CS

 

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình báo cáo Tổng cục, báo cáo Bộ về việc rà soát căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư

7.8

Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

KK

 

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình Tổng cục dự thảo Thông tư sau khi tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các Bộ, ban, ngành, địa phương

7.9

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017/TT-BTC) quy định Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CS

 

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình Tổng cục báo cáo Bộ xem xét ban hành Thông tư

7.10

Nghị định của Chính phủ quy định về trao thưởng Hóa đơn may mắn trên toàn quốc

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

 

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình báo cáo Tổng cục phương án xây dựng Nghị định

8

Các Hội nghị quan trọng

8.1

Hội nghị hoàn thuế GTGT:

+ Báo cáo Bộ phương án, kịch bản và tài liệu về hoàn thuế GTGT để tổ chức Hội nghị trong tháng 06/2023;

+ Thu thập đầy đủ, cập nhật chính xác số liệu về công tác hoàn thuế GTGT toàn ngành đối với các mặt hàng, ngành hàng xuất khẩu, các hồ sơ hoàn thuế đang gửi yêu cầu xác minh người mua ở nước ngoài, ... làm cơ sở để báo cáo tại Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

TTKT

KK, HTQT, CS, VP, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị về hoàn thuế GTGT;

Phối hợp với các Vụ, đơn vị tổ chức Hội nghị

8.2

Hội nghị Tôn vinh người nộp thuế:

Khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lại kế hoạch, phương án, kịch bản, thời gian tổ chức, thành phần tham dự đối với Hội nghị Tôn vinh người nộp thuế để tham mưu cho Tổng cục, báo cáo Bộ thời gian, phương án tổ chức Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

TTHT

VP, DNL, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình Tổng cục, tờ trình Bộ, kịch bản chi tiết tổ chức Hội nghị; danh sách người nộp thuế được tôn vinh,...

8.3

Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Thuế 6 tháng đầu năm 2023

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

VP

Các Vụ, đơn vị, Cục Thuế

Tháng 6 năm 2023

Báo cáo Tổng cục nội dung kịch bản, Clip và Báo cáo sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2023 để kịp thời báo cáo Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết vào đầu tháng 7/2023

9

Triển khai giải pháp Hai trụ cột

9.1

Trụ cột 1

Bám sát quá trình Diễn đàn IF, phối hợp với các nước thành viên của Diễn đàn IF để xây dựng, hoàn thiện các nội dung dự thảo của Hiệp định, đảm bảo quyền và lợi ích của các nước thành viên của Diễn đàn IF/OECD về Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

HTQT

CS, PC

Theo tiến độ

Báo cáo Tổng cục, Bộ, Chính phủ

9.2

Trụ cột 2

Tiếp tục triển khai giải pháp Trụ cột 2 (nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD)

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CS

PC, HTQT, Cục Thuế địa phương

Theo tiến độ

Đôn đốc, tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hoàn thiện Đề án Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam để báo cáo Bộ, báo cáo Chính phủ

10

Công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng và đào tạo

10.1

Xây dựng Tờ trình Thủ tướng Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trên cơ sở Nghị định số 14/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

TCCB

Các Vụ, đơn vị liên quan; Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Tờ trình báo cáo Tổng cục dự thảo

10.2

Tuyển dụng công chức theo Nghị định 140 và tuyển dụng viên chức cho Tạp chí thuế

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

TCCB

 

Tháng 6 năm 2023

Quyết định tuyển dụng của Tổng cục Thuế

10.3

Bồi dưỡng cho công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế năm 2023

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

TCCB

TNV

Tháng 6 năm 2023

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ

10.4

Tiếp tục phối hợp với Thanh tra Bộ bám sát tiến độ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định quy định về Thanh tra chuyên ngành;

Kịp thời tham mưu Tổng cục, đề xuất xử lý các vấn đề có ảnh hưởng tới chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục, đảm bảo phù hợp giữa Luật Quản lý thuế, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Thanh tra năm 2022

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

TTKT

TTKT, KTNB, Cục Thuế các tỉnh, TP

Tháng 6 năm 2023

Phối hợp với Thanh tra BTC

11

Xây dựng bản đồ số các chức năng quản lý phục vụ công tác chỉ đạo điều hành

11.1

Xây dựng bản đồ số về quản lý hộ kinh doanh;

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

CNTT, TTHT, Cục Thuế các tỉnh, TP

Năm 2023

Ứng dụng CNTT

11.2

Xây dựng bản đồ số về giá đất, giá chuyển nhượng bất động sản

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

CNTT, TTHT, Cục Thuế các tỉnh, TP

Năm 2023

Ứng dụng CNTT (Thực hiện theo lộ trình kế hoạch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

11.3

Xây dựng bản đồ số về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

TTKT

CNTT, KTNB, Cục Thuế các tỉnh, TP

Năm 2023

Ứng dụng CNTT

11.4

Xây dựng Bản đồ số về các mỏ tài nguyên khoáng sản, phục vụ công tác quản lý thuế đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

DNL

CNTT, KK, Cục Thuế các tỉnh, TP

Năm 2023

Ứng dụng CNTT

12

Các công việc trọng tâm khác

12.1

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh; Phó Tổng cục hưởng Vũ Chí Hùng

CNTT, TVQT

 

 

 

12.2

Triển khai sử dụng Mã định danh cá nhân làm mã số thuế Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để tiếp tục truy vấn, rà soát, đối chiếu số liệu về mã số thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

CNTT, KK, Cục Thuế các tỉnh, TP

 

Báo cáo Tổng cục kết quả rà soát, đối chiếu

12.3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời các khía cạnh, góc nhìn của các đối tượng liên quan trong, các kết quả tích cực đã đạt được trong quá trình triển khai công tác quản lý thuế, xây dựng chính sách thuế

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng

TTHT

VP, Cục Thuế các tỉnh, TP

Hằng tháng

Sản phẩm tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông

12.4

Cung cấp môi trường giả lập để học viên thực hành các quy trình, nghiệp vụ trên ứng dụng, đặc biệt là cán bộ, công chức mới

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

CNTT

TNV, TCCB

Tháng 9 năm 2023

Báo cáo Tổng cục phương triển khai

12.5

Nghiên cứu, trình Tổng cục thành lập 1 bộ phận chuyên môn chuyên nghiên cứu, triển khai các giải pháp quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực TMĐT

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh

DNNCN

TCCB, CNTT

Tháng 6 năm 2023

Trình Tổng cục phương án

12.6

Tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân các cơ quan báo chí, truyền thông nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam 21/6

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

VP, TTHT, Cục Thuế các tỉnh, TP

 

Trước ngày 21/6/2023

Báo cáo Tổng cục xem xét phê duyệt phương án phối hợp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.